Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.12.2016 - 02.12.2016
Added on: 08.04.2016

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji

Type of the event:
Conference
City or town:
Szczecin

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej tematyce zbiorów specjalnych "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji".

Konferencja będzie w całości poświęconaproblematyce zbiorów specjalnych – ich znaczeniu dla nauki i edukacji w ujęciu historycznym i współcześnie.

Organizatorów interesują szczególnie:

- związane w przeszłości z ośrodkami edukacji lub przedstawicielami świata nauki kolekcje historyczne, które znajdują się obecnie w zasobach bibliotek naukowych różnych typów, w tym wykorzystanie naukowe tych materiałów, a także stopień ich opracowania, sposoby przechowywania, konserwacja, zasady udostępniania i in. kwestie dotyczące organizacji tych zbiorów

- współczesne kolekcje różnych typów zbiorów specjalnych i materiałów audiowizualnych, służące nauce i edukacji, np. zbiory norm wykorzystywane w procesie kształcenia przez studentów różnych kierunków, kolekcje dżs-ów obrazujące życie szkół, kanony lektur szkolnych w ofercie audiobooków i możliwości/stopień ich wykorzystania przez uczniów etc.

- zbiory specjalne jako źródła do badań naukowych specjalistów różnych dyscyplin, tu np. wyniki świeżo zakończonych lub będących w toku dociekań naukowych, wykorzystanie naukowe poszczególnych kolekcji w świetle odnotowanych kwerend i publikacji, możliwe kierunki badań i postulaty badawcze etc.

- usytuowane w organizacyjnych ramach bibliotek izby pamięci i muzea poświęcone ośrodkom edukacji, wybitnym profesorom szkół wyższych etc. (tu: geneza ich powstania, frekwencja odwiedzin, wyjaśnienie dalszej zasadności istnienia etc.)

- udział zbiorów specjalnych w ofercie edukacyjnej bibliotek – za pośrednictwem wystaw, wykładów na potrzeby festiwali nauki etc.

Wszystkich zainteresowanych tak zarysowaną problematyką zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i włączenia się do dyskusji na temat rozmaitych trudności związanych z obecnością zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach, a także – ich realnego znaczenia dla współczesnej nauki i edukacji.

Ważne informacje i terminy:
- zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) – do 15 lipca  br.
- wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,- PLN na konto Książnicy Pomorskiej w  Banku Gospodarstwa Krajowego,
nr rachunku: 61 1130 1176 0022 2128 5820 0001  z dopiskiem „II konferencja Zbiory Specjalne” – do 30 września br.
- opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie podczas obrad (bez śniadań), publikację pokonferencyjną
- organizatorzy nie zapewniają noclegu, na życzenie zainteresowanych służymy informacją dotycząca najbliższej dostępnej bazy noclegowej
- miejsce obrad: Książnica Pomorska im. S. Staszica, budynek II, ul. Dworcowa 8, Szczecin

- kontakt: spec.konferencja@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 0 (91) 48 19 176 lub 175

Information

Application deadline for speakers:
15.07.2016 21:30
Application deadline for participants:
15.07.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.