Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 01.10.2019
Deadline for submitting applications: 29.10.2019

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej.

Cities/towns:
Poznań
Fields:
literaturoznawstwo

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej.

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Ukończone studia polonistyczne, stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.
2. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny kandydatów będzie oceniany proporcjonalnie do czasu ich aktywności zawodowej.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
Etap I: analiza nadesłanych dokumentów,
Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie.

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.


Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni. Na podaniu należy dopisać:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
- życiorys,
- kwestinariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- opinia przełożonego,
- oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne uzasadnienia,
- świadectwa pracy.

Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3) Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na
wskazane stanowisko pracy.
4) Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać
osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.
10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Information

Added on:
1 October 2019; 22:07 (Sylwia Pikula)
Edited on:
1 October 2019; 22:07 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.