Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 23.08.2018
Deadline for submitting applications: 03.09.2018

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

Cities/towns:
Katowice
Fields:
językoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

 

Kod konkursu: adiunkt_IJP1

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 t.j. z późn. zm.) i niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania kwalifikacyjne:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;

2. dorobek naukowy z zakresu lingwistyki dyskursu (wymagana monografia);
3. aktywność naukowa potwierdzona udziałem w ogólnopolskich konferencjach naukowych;
4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych na poziomie uniwersyteckim z mediolingwistyki oraz komunikologii;
5. doświadczenie w aplikowaniu o granty (indywidualne lub zespołowe);
6. przedstawienie planów związanych z indywidualnym projektem badawczym;
7. dorobek w zakresie pełnienia funkcji redaktora monografii wieloautorskich;
8. doświadczenie w organizacji życia naukowego (konferencje, sympozja, zjazdy);
9. dorobek organizacyjny w zakresie promocji;
10. znajomość - potwierdzona publikacjami oraz prowadzonymi zajęciami akademickimi – problematyki związanej z dyskursem medialnym oraz ingracjacyjnym;
11. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej – jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu (oznaczone kodem konkursu).
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie posiadanych dyplomów: mgr, dr. (dla uwierzytelnienia prosimy przy składaniu
dokumentów przedłożyć do wglądu oryginały).
5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych.
7. Informacja o działalności dydaktycznej.
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust.1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym.
11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczenia go do minimum kadrowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.
12. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (do ściągnięcia ze strony:
http://www.pracownik.us.edu.pl/sites/pracownik.us.edu.pl/files/imce/druki_sprawykadrowe/klauzula_informacyjna-kandydat_do_pracy.pdf) jeśli kandydat nie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego.


Informacja:
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.
Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 3 września 2018 r.

Information

Added on:
23 August 2018; 23:19 (Sylwia Pikula)
Edited on:
23 August 2018; 23:19 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.