Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.12.2018
Deadline for submitting applications: 19.12.2018

Adiunkt w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców jest  przewidziany dla osób mających doświadczenie glottodydaktyczne i dorobek w tej dziedzinie.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata


I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn.zm.) i Statucie UKSW, oraz posiada:
1)    stopień naukowy: doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
2)    udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: glottodydaktyki,
3)    udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny,
4)    doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni, zwłaszcza w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz w metodyce nauczania języka,
5)    uprawnienia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.


II. Wymagane dokumenty:


6)    podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta  z uzasadnieniem.
Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
7)    życiorys/CV/;
8)    odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego doktora
9)    wykaz dorobku naukowego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska – z uwzględnieniem wymogów uchwały 62/2017, § 1 ust. 1 pkt. 1) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
10)    w przypadku kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego listę wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat 
11)    informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;
12)    oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW;
13)    w przypadku kandydatów na stanowisko: adiunkta, profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) 
14)    ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.


III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.


IV. Wydział nie zapewnia mieszkania.


V. Dokumenty należy składać w dziekanacie: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, pok. 314.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel. 22 561 88 31, adres email:  iod@uksw.edu.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji proces rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji 
w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu.
 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW (instytut, katedra, zakład): Instytut Filologii Polskiej, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.