Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 17.08.2018
Deadline for submitting applications: 10.09.2018

Asystent

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

Poszukiwany badacz specjalizujący się w  literaturze szeroko rozumianego XVIII wieku, przede wszystkim w historii literatury (badania nad literaturą oświecenia ‒ rozprawy naukowe, ew. rozprawa doktorska). Z uwagi na charakter literatury XVIII wieku oczekuje się znajomości języka francuskiego lub włoskiego w zależności od dalszych projektów badawczych Kandydata

OPIS

(tematyka, oczekiwania, uwagi):

Ze względu na profil dydaktyczny Katedry wskazane doświadczenie w zakresie edytorstwa naukowego i praktycznego (doświadczenie w zakresie wydawania i dydaktyki edycji krytycznych literatury polskiej od czasów saskich do poł. XIX wieku, edytorstwa współczesnego ‒ redagowania i przygotowania do wydania publikacji współczesnych). Oczekiwane także zaangażowanie w działalność środowiska naukowego (dot. XVIII wieku) i polonistycznego: udział w kongresach i konferencjach (ew. w ich organizacji), udział w projektach naukowych (grantach), dorobek w zakresie recenzowania literatury naukowej dotyczącej XVIII wieku, zaangażowanie w polonistyczną działalność popularyzatorską. W przypadku osób niemających stopnia naukowego doktora - wyraźne określenie zakresu rozprawy doktorskiej i stopnia zaawansowania rozprawy.

 

Wymagania:

- stopień naukowy: magistra filologii polskiej lub doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (XVIII w.)

- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: historia literatury polskiego oświecenia, dodatkowo: edytorstwo naukowe XVIII wieku

- udokumentowany dorobek dydaktyczny z zakresu literatury oświecenia, edytorstwa naukowego, edytorstwa literatury dawnej (do połowy XIX wieku włącznie), redagowania publikacji współczesnej i/lub innych przedmiotów wchodzących w zakres specjalizacji edytorskiej IFP UKSW;

- udokumentowany dorobek popularyzatorski i organizacyjny - z zakresu wiedzy o literaturze polskiej a nadto wymagania dodatkowe:

- znajomość języka francuskiego / włoskiego, w zależności od zakresu prowadzonych badań nad literaturą XVIII w.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, pokój 314, w terminie do 10 września 2018 r.. Można je również przekazać drogą pocztową na powyższy adres.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.