Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 10.01.2017
Deadline for submitting applications: 15.01.2017

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN

Instytucja:
Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
10.01.2017

Wymagania:

Wymagamy doświadczenia w jednym z obszarów wymienionych poniżej: przetwarzanie języka naturalnego (NLP), językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo formalne, uczenie maszynowe, text mining, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kwantytatywne. Umiejętność programowania w którymś z języków skryptowych (R, Python, Perl, …) nie jest warunkiem koniecznym, oczekujemy jednak, że wybrany przez nas kandydat szybko opanuje język Python lub R w stopniu podstawowym, tj. niezbędnym do wykonywania obliczeń przy projekcie.
Wymagamy ukończonych studiów II stopnia (dyplomu magistra).

Opis zadań:

Praca polega na udziale w wypracowaniu komputerowych metod modelowania reakcji chemicznych, w których biorą udział bardzo skomplikowane cząsteczki. Żeby takie modelowanie było efektywne, potrzeba nie tylko ogromnej mocy obliczeniowej komputerów, ale też nowatorskich metod statystycznych. Duże nadzieje można wiązać z metodami wypracowanymi w innych dziedzinach wiedzy, w tym z osiągnięciami językoznawstwa komputerowego i korpusowego.

Typ konkursu NCN: SYMFONIA – HS
Termin składania ofert: 15 stycznia 2017, 23:59
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie wypłacane przez trzy lata (najpierw na okres próbny: jeden rok), dodatkową kwotę na zagraniczne wyjazdy konferencyjne. W zamian oczekujemy 40 godzin pracy w tygodniu, z czego 60% będzie pracą przy projekcie, a 40% przy własnym doktoracie.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie do 15 stycznia 2017 r., wyłącznie w formie elektronicznej, następujących dokumentów: (1) CV z ewentualną listą publikacji, (2) krótkiego opisu dotychczasowej kariery naukowej, (3) krótkiego opisu planowanych prac badawczych, w tym zakresu planowanego doktoratu. Dokumenty prosimy przesyłać na adres: pracownia_metodologiczna@ijp-pan.krakow.pl

Information

See also

06.12.2018

Adiunkt w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: adiunkta w Instytucie/Katedrze: Instytucie Polonistyki AP w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów: filologia polska stopnia: pierwszego i drugiego o profilu: ogólnoakademckim

15.06.2018

Profesor zwyczajny

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

22.07.2016

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

22.11.2016

Asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko asystenta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.