Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 03.11.2016
Deadline for submitting applications: 10.12.2016

Nauczyciel polonista ze znajomością języka hiszpańskiego do pracy dydaktycznej w Argentynie

Fields:
oświata
Announced on:
22.11.2016

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej w Argentynie – miejscowość Wanda.  

Poszukujemy nauczyciela polonisty.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. 

Ostateczny termin wpływu dokumentów – 10 grudnia 2016 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

http://www.orpeg.pl/images/Upload/polonia/2016/Og%C5%82oszenie_o_rekrutacji_Argentyna.pdf

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający: 

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego,

2. znajomość języka hiszpańskiego, 

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. 
 
Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli. Obowiązki:

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,  w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.
 
Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych

Adres pod który należy dostarczyć dokumenty dostępny z na stronie ORPEG

 

 

 

 

 

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.