Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 30.08.2019

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Filologii Polskiej

Cities/towns:
Częstochowa
Fields:
literaturoznawstwo, media, dziennikarstwo

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Filologii Polskiej.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które:
I.które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 - posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
- są dyspozycyjne, posiadają doświadczenie praktyczne;

II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów:
Dziennikarstwo i kultura mediów
Rok I
Źródła informacji dziennikarskiej – 15 ćw., semestr 2
Rok II
Prawo i etyka w mediach, semestr 4 – 15 w+15 ćw.
Multimodalne strategie marketingowe oraz PR-owe, semestr 3 – 15 w
Redakcja prasowa: metodyka pracy, semestr 3 – 15 ćw.
Redakcja portalu: metodyka pracy, semestr 4 – 15 ćw.
Warsztat multimedialny dziennikarza, semestr 3 – 15 ćw.
Warsztaty: kreowanie wizerunku i marki w mediach elektronicznych, semestr 4 – 45 ćw.
Rok III
Podstawy dziennikarstwa radiowego semestr 5 – 15 ćw.
Podstawy dziennikarstwa telewizyjnego semestr 5 – 15 ćw.
Studio telewizyjne: metodyka pracy semestr 6 – 15 ćw.
Studia niestacjonarne
Podstawy dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego semestr 5 – 10 ćw., semestr 6 – 10 ćw.
Studio telewizyjne: metodyka pracy (do wyboru) semestr 5– 20 ćw.
Kultura w mediach i komunikacji, stopień II, rok II
Narracje kulturowe w grach wideo semestr 4 – 30 ćw.
Filologia Polska stopień I
Warsztat edytora semestr 5 – 30 ćw.
Praktyka edytorska semestr 6 – 30 ćw.
Ilość i zakres przewidywanych zajęć może ulec zmianie.
III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego znajdującego się w budynku UJD przy ul. Armii Krajowej 36a, (pok. 406 lub pok.9 ) następujących dokumentów:
- podania o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2019/2020 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;
- kwestionariusza osobowego;
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
- formularza zgłoszeniowego zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD;
- oświadczenia o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdalności do czynności prawnych, o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony (zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz  stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy);
- zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dokumentacji poświadczającej doświadczenie praktyczne.

IV. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do dnia 5-tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

V . Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić właściwemu prodziekanowi ds. dydaktyki. sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.

VI. Podstawowym kryterium wyboru kandydata będzie udokumentowane doświadczenie praktyczne i dyspozycyjność.

VII. Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez właściwego dziekana ds. dydaktyki. Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowodydaktycznego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony przedmiot/moduł.

VIII. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 30.08.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r. Podania w związku z konkursem proszę składać w Instytucie Filologii Polskiej ul. Armii Krajowej 36 a. (pok. 406 lub pok.9 ) Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Instytutu Filologii
Polskiej.

IX. Kandydatura osoby, która pomyślnie przeszła procedurę konkursową, musi być potwierdzona
uchwałą rady wydziału wyrażoną w formie opinii.
X. Szczegółowych informacji udziela Instytut Filologii Polskiej znajdujący się w budynku UJD przy ul.
Armii Krajowej 36 a tel. 34 361-39-21.
XI. Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – KANDYDACI (UMOWA
CYWILNOPRAWNA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ)
………………………………………………
Imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych
przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy
kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji
niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
…………………………………
Data
Przyjmuję do wiadomości
……………..…………………………………………..
Podpis osoby 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.