Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 12.12.2018
Deadline for submitting applications: 19.12.2018

Specjalista do spraw promocji i informacji (ORPEG)

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
media

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty do spraw promocji i informacji

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę (możliwość telepracy)


Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko


Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Kielecka 43
Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Kompleksowe prowadzenie strony internetowej Ośrodka.
2. Administrowanie i moderacja strony Ośrodka na facebooku (fanpage).
3. Przygotowywanie tekstów, artykułów promocyjnych i prezentacji.
4. Redagowanie pism i dokumentów.
5. Opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych.
6. Monitorowanie stron internetowych Szkolnych Punktów Konsultacyjnych oraz ZS w Atenach.
7. Współpraca z podwykonawcami w ramach realizacji zadań projektowych.
8. Współpraca z organizacjami polonijnymi i partnerami Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe ,
2) minimum 2 lata stażu pracy,
3) biegła obsługa komputera,
4) znajomość środowiska internetowego,
5) umiejętność przygotowywania prezentacji w Power Point,
6) innowacyjność i kreatywność,
7) odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań.


Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego,
2) doświadczenie w pracy pedagogicznej,
3) doświadczenie w pracy korektora/redaktora.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) curriculum vitae i list motywacyjny;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o treści:
„Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
ul. Kielecka 43 moich danych osobowych wskazanych w CV oraz załączonych dokumentach
aplikacyjnych, w tym danych wrażliwych, w dostarczonych przeze mnie dokumentach na potrzeby
obecnego procesu rekrutacji.”
4) oświadczenia:
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych;
 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje,
6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
Dokumenty należy składać do dnia 19 grudnia 2018 roku włącznie (do godziny 16:00), osobiście lub pocztą
na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43
z dopiskiem „Rekrutacja specjalista do spraw promocji i informacji”
Dopuszczalne jest również złożenie skanów ww. dokumentów na adres poczty elektronicznej: kadry@orpeg.pl
Informacje dodatkowe:
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata za zgodność z oryginałem,
3) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych
dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,
4) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na
język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
5) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone,
6) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 622 37 92/93.
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), informujemy, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
z siedzibą w Warszawie ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa;
2) w sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail
iod@orpeg.pl ;
3) dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), dane nie wymagane przepisami prawa na podstawie art.
6 ust 1. lit a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zgoda rekrutanta);
4) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu
rekrutacji dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.
5) ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody i także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7) administrator informuje, iż dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.