Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 26.11.2019
Deadline for submitting applications: 05.12.2019

Specjalista ds. wspierania szkół ćwiczeń w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
edukacja

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. wspierania szkół ćwiczeń.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

Organizacja form wsparcia dla kadry szkół ćwiczeń: kierowników projektów, ekspertów, trenerów, autorów materiałów i kursów e-learningowych.
Opracowanie ramowej koncepcji monitorowania projektów konkursowych w kontekście zbieżności z Modelem szkoły ćwiczeń;
Przygotowanie i prowadzenie forum wymiany informacji dla dyrektorów, kadry pedagogicznej i trenerów szkół ćwiczeń;
Opracowanie koncepcji upowszechniania produktów oraz działań projektów konkursowych;
Weryfikacja merytoryczna materiałów przygotowanych w ramach projektów konkursowych – wprowadzanie uwag do opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń;
Przygotowanie głównych założeń dotyczących zapisów na temat organizowania i prowadzenia szkół ćwiczeń, wynikających ze współpracy z ekspertami, trenerami oraz dyrektorami i kadrą szkoły ćwiczeń.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

Wykształcenie wyższe;
5–letni staż pracy w szkołach lub placówkach doskonalenia nauczycieli lub uczelniach wyższych;
Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz współpracy z wyższymi uczelniami kształcącymi nauczycieli;
Doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami i trenerami w obszarze oświaty, dyrektorami szkół i nauczycielami;
Doświadczenie w zakresie opracowywania, programów szkoleń i materiałów szkoleniowych w obszarze edukacji;
Doświadczenie w opracowywaniu raportów, rekomendacji w obszarze edukacji;
Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.
p o ż ą d a n e:

Znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim w zakresie zadań placówek doskonalenia nauczycieli, funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, także zadań szkół;
Znajomość zagadnień związanych z kształceniem nauczycieli;
Doświadczenie w prowadzeniu działań z wykorzystaniem platformy www.doskonaleniewsieci.pl.
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający koncepcję pracy własnej przy realizacji zadań merytorycznych dotyczących wspierania szkół ćwiczeń
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. wspierania szkół ćwiczeń.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ore.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – „Oferta pracy na stanowisko: Specjalisty wspierania szkół ćwiczeń”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 4.12.2019 do godziny 16.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Information

See also

03.11.2019

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

20.07.2019

Lektor języka polskiego dla obcokrajowców

Dyrektor Centrum Języków Obcych UG ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka polskiego dla obcokrajowców

26.11.2019

Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:  - posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  - opublikowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem genologii, gatunków dziennikarskich, języka, komunikacji, reklamy, prasoznawstwa, historii prasy, kreowania wizerunku w mediach, tekstu w mediach, stylu naukowego; - doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej;  - dorobek organizacyjny; - merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu języka i komunikacji w mediach oraz warsztatów redaktorskich; - udokumentowane doświadczenie reporterskie w mediach akademickich, publicznych i komercyjnych;  - doświadczenie w zakresie publikacji tekstów na portalach i blogach internetowych;  - dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego;  - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej.

08.06.2020

Asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.