Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 17.01.2022
Literature studies

Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji

ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” poświęconego miejscu archiwum w pracy edytora i historyka literatury.

[...] Niezależnie od dyskusji dotyczących zasadności mówienia o „zwrocie archiwalnym” w polskim literaturoznawstwie, archiwum zajmowało i będzie zajmować centralne miejsce w pracy edytora. Archiwum rozumiane dosłownie: jako miejsce przechowywania dokumentów, a nie – rezerwuar pamięci. Przyjęta w prezentowanych artyku-łach metoda naukowego wnioskowania w odniesieniu do materiałów źródłowych motywowana jest więc podwójnie: oczywistym dla edytora gestem sięgnięcia do podstawy źródłowej tekstu oraz chęcią odświeżenia dyskursu i korpusu tekstów. Przy czym autorów rozpraw i szkiców publikowanych w nowym numerze „Sztuki Edycji” interesują źródła nieznane lub mniej znane, marginesy, obrzeża tego, co już zbadano i czemu nadaje się wartość, oraz tego, co niezgłębione, a – być może – i o mniejszym potencjale. Analizowane i prezentowane teksty sytuują się poza: historią literatury, edy-torską praktyką oraz żywą recepcją. Zamieszczone w numerze artykuły zostały zatem poświęcone takim problemom badawczym, jak: utwory zapomniane, nieukończone czy niekanoniczne, dzieła wymagające editio restituto, przerwane cykle literackie, wpływ cenzury na ostateczną wersję tekstu. [...]

Fragment „Wstępu” Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Katarzyny Kościewicz

List of contents

Wstęp, Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Katarzyna Kościewicz, 5-6; Artykuły i rozprawy: Z niedrukowanych materiałów rękopiśmiennych Bolesława Prusa – trzy fragmenty opowiadania o Antosiu i Józi, Piotr Bordzoł, 7-19; Od „Notatki o Nieświeżu” do „Wędrówek po moich niegdyś okolicach”. Nieśwież w twórczości Władysława Syrokomli, Barbara Góra, 21-29; Niepalne rękopisy – o „niefortunnym” debiucie poetyckim Wiktora Gomulickiego, Joanna Zajkowska, 31-40; Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen (1945). Relacje świadków, Wiktor Gardocki, 41-49; Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951), Anna Wiśniewska-Grabarczyk, 51-62; Szopka satyryczna „Kontrabanda” (1958) – próba rekonstrukcji treści, Katarzyna Smyczek, 63-79; Jerzego Ficowskiego problemy z cenzurą na przykładzie edycji i recepcji cyklu poetyckiego „Odczytanie popiołów”, Helena Chwiedosik, 81-91; „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego, Jadwiga Goniewicz, 93-106; „Pan Tadeusz” według ucznia Leszka Serafinowicza, Beata Dorosz, 107-129; Ucieczka Słonimskich w 1939 roku: nieznany diariusz Janiny Konarskiej, Magdalena Budnik, 131-151; „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej, Ewa Głębicka, 153-172; Książka religijna w czasach doktrynalnego materializmu. Przypadek „Pamiętnika wiejskiego proboszcza” Georges’a Bernanosa, Feliks Tomaszewski, 173-185; Przeglądy i sprawozdania: Piotra Choynowskiego „Rzeczy drobne i zabawne”, Marek Kochanowski, 187-189; O korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Jerzym Lisowskim, Joanna Godlewska, 190-193; Polemika z artykułem Elżbiety Zarych, Adrian Uljasz, 193-194; Informacje o Autorach, 195-198.

Information

Published on:
20.12.2021
Added on:
17 January 2022; 18:38 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 January 2022; 18:40 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

12.09.2023
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 23 (1) | 2023

Journal issue title: Praktyki edycji cyfrowych

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” poświęcony jest praktykom edycji cyfrowych. Powstał pod redakcją Bartłomieja Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego, Agnieszki Szulińskiej, Anny Mędrzeckiej-Stefańskiej oraz Kajetana Mojsaka, członkiń i członków zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej.

22.08.2022
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 21(1) | 2022

Journal issue title: Poza historią literatury: egodokumenty

Prezentowany numer „Sztuki Edycji”, noszący podtytuł Egodokumenty, stanowi kontynuację numeru poprzedniego – „Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji”, w którym koncentrowaliśmy się na problematyce związanej z mniej lub całkowicie nieznanymi źródłami oraz zapoznanymi tekstami. Podział na dwa bliskie sobie tematycznie numery wynikł ze względów praktycznych: zaproponowana problematyka znalazła tak żywy oddźwięk u Autorów, że nie sposób było pomieścić wszystkich artykułów w jednym, nawet obszernym numerze. O czym to świadczy? Nie tyle nawet, że temat stał się modny, ile o jego podstawowym, „podręcznym” charakterze. Każdy bowiem, kto para się edytorską teorią lub praktyką, na jakimś etapie pracy natrafia na nieodkryte archiwalia bądź dzieła nieznane, nieukończone, niekanoniczne, inedita, wreszcie – egodokumenty.

16.07.2019
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 14(2) | 2018

Journal issue title: Edytorstwo tekstów dawnych

Artykuły zawarte w tym numerze „Sztuki Edycji” pokazują zarówno osiągnięcia współczesnego edytorstwa literatury dawnej, jak i próby podejmowania pracy na tych obszarach, które od dawna czekają na uzupełnienie, weryfikację czy choćby zainteresowanie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.