Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 17.01.2022
Literature studies

Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji

ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

[...] Niezależnie od dyskusji dotyczących zasadności mówienia o „zwrocie archiwalnym” w polskim literaturoznawstwie, archiwum zajmowało i będzie zajmować centralne miejsce w pracy edytora. Archiwum rozumiane dosłownie: jako miejsce przechowywania dokumentów, a nie – rezerwuar pamięci. Przyjęta w prezentowanych artyku-łach metoda naukowego wnioskowania w odniesieniu do materiałów źródłowych motywowana jest więc podwójnie: oczywistym dla edytora gestem sięgnięcia do podstawy źródłowej tekstu oraz chęcią odświeżenia dyskursu i korpusu tekstów. Przy czym autorów rozpraw i szkiców publikowanych w nowym numerze „Sztuki Edycji” interesują źródła nieznane lub mniej znane, marginesy, obrzeża tego, co już zbadano i czemu nadaje się wartość, oraz tego, co niezgłębione, a – być może – i o mniejszym potencjale. Analizowane i prezentowane teksty sytuują się poza: historią literatury, edy-torską praktyką oraz żywą recepcją. Zamieszczone w numerze artykuły zostały zatem poświęcone takim problemom badawczym, jak: utwory zapomniane, nieukończone czy niekanoniczne, dzieła wymagające editio restituto, przerwane cykle literackie, wpływ cenzury na ostateczną wersję tekstu. [...]

Fragment „Wstępu” Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Katarzyny Kościewicz

List of contents

Wstęp, Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Katarzyna Kościewicz, 5-6; Artykuły i rozprawy: Z niedrukowanych materiałów rękopiśmiennych Bolesława Prusa – trzy fragmenty opowiadania o Antosiu i Józi, Piotr Bordzoł, 7-19; Od „Notatki o Nieświeżu” do „Wędrówek po moich niegdyś okolicach”. Nieśwież w twórczości Władysława Syrokomli, Barbara Góra, 21-29; Niepalne rękopisy – o „niefortunnym” debiucie poetyckim Wiktora Gomulickiego, Joanna Zajkowska, 31-40; Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen (1945). Relacje świadków, Wiktor Gardocki, 41-49; Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951), Anna Wiśniewska-Grabarczyk, 51-62; Szopka satyryczna „Kontrabanda” (1958) – próba rekonstrukcji treści, Katarzyna Smyczek, 63-79; Jerzego Ficowskiego problemy z cenzurą na przykładzie edycji i recepcji cyklu poetyckiego „Odczytanie popiołów”, Helena Chwiedosik, 81-91; „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego, Jadwiga Goniewicz, 93-106; „Pan Tadeusz” według ucznia Leszka Serafinowicza, Beata Dorosz, 107-129; Ucieczka Słonimskich w 1939 roku: nieznany diariusz Janiny Konarskiej, Magdalena Budnik, 131-151; „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej, Ewa Głębicka, 153-172; Książka religijna w czasach doktrynalnego materializmu. Przypadek „Pamiętnika wiejskiego proboszcza” Georges’a Bernanosa, Feliks Tomaszewski, 173-185; Przeglądy i sprawozdania: Piotra Choynowskiego „Rzeczy drobne i zabawne”, Marek Kochanowski, 187-189; O korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Jerzym Lisowskim, Joanna Godlewska, 190-193; Polemika z artykułem Elżbiety Zarych, Adrian Uljasz, 193-194; Informacje o Autorach, 195-198.

Information

Published on:
20.12.2021
Added on:
17 January 2022; 18:38 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 January 2022; 18:40 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.