Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 20.01.2019
Literature History

Problemy edycji literatury XIX i XX wieku

ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

W najnowszym numerze „Sztuki Edycji” Autorzy proponują przede wszystkim rekonesans po pracach badaczy, którzy swoją uwagę, a nierzadko i naukową pasję, skoncentrowali na archiwaliach pochodzących z ostatnich dwustu lat.

Korzyści wynikające z lektury brulionowych wersji liryków Juliusza Słowackiego przybliżyła Ewa Szczeglacka-Pawłowska, a pogłębioną lekturę rękopisu Adama Mickiewicza zaproponował Wojciech Kruszewski. Wykorzystane metodologiczne narzędzia – krytyka tekstu i krytyka genezy – dostosowali do przedmiotu badań. Pozwoliło to ujawnić pomijane lub niedostrzegane dotąd fakty oraz postawić ważne pytania, jak choćby to o granice edytorskich kompetencji.

Inne teksty, które znalazły się w dziale „Artykuły i rozprawy”, wprowadzają w obszar filologicznych rozterek badaczy podejmujących się analizy rękopisów Marii Pawlikowskiej, Kornela Makuszyńskiego, Edwarda Stachury czy Gustawa Herlinga--Grudzińskiego. Naszych czytelników mogą zaciekawić także relacje związane z przygotowywaniem konkretnych edycji. Myślę tu o artykule Teresy Winek rekonstruującej wydawnicze dzieje Dzieł Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej oraz o tekście Barbary i Macieja Szargotów starających się na powrót wprowadzić do czytelniczego obiegu zapomniane utwory. Problem, z którym się zmagali, to wspólna edycja dwu powieści opublikowanych w połowie XIX wieku w różnych miejscach i wedle innych zasad. Dział zamyka artykuł Mirosława Strzyżewskiego poświęcony Konradowi Górskiemu, toruńskiemu badaczowi, który przez wielu uczniów uznawany był za mistrza w zakresie edytorstwa i interpretacji tekstów romantycznych.

Ważnym elementem składowym prezentowanego numeru są także źródła, które dokumentują edytorską praktykę. Tym razem są to listy dość wyrazistych postaci: w numerze po raz pierwszy publikujemy nieznany wcześniej list Zygmunta Krasińskiego do ojca i list gen. Wincentego Krasińskiego do Henryka Milberga, korespondencję Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej oraz listy Andrzeja Wajdy do Stanisława Czycza. Zdarza się, że artykuły – oprócz aspektu naukowego – mają walor dodatkowy, osobisty. Adam Fitas, wydawca dzieł Karola Ludwika Konińskiego, ujawnił mechanikę poszerzenia swych literaturoznawczych diagnoz o działania stricte edytorskie.

W dziale „Przeglądy i sprawozdania” znalazły się z kolei omówienia dwóch  poświęconych epoce romantycznej (Wokół romantyzmu i Moda polska i romantyzm) oraz recenzja nowego wydania Edmunda Stefana Witwickiego. Całość zamyka refleksja Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz na temat książki Pierre-Marca de Biasiego pt. Genetyka tekstów, która – według autorki – może być doskonałą inspiracją do prac nad procesem twórczym polskich pisarzy.

Wszyscy, którzy kiedykolwiek zajmowali się edytorstwem, mają świadomość, że jest to zajęcie wymagające benedyktyńskiej cierpliwości oraz detektywistycznego zacięcia.

Efekty prac rzadko bywają natomiast spektakularne. Jednak doskonale rozumiem naukowców, którzy wybierają edytorstwo i przy nim zostają. Przy wszystkich trudnościach praca z rękopisami może być niezwykle ciekawa, za każdym razem inna, może być przygodą, a efekt końcowy – źródłem wielkiej satysfakcji. Sądzę, że numer „Sztuki Edycji”, który oddajemy w ręce czytelników, jest tego najlepszym potwierdzeniem.

(ze Wstępu Dariusza Pachockiego)

List of contents

Dariusz Pachocki, Wstęp

 

Artykuły i Rozprawy

Wojciech Kruszewski, Mickiewiczowski rękopis „№ 38” raz jeszcze

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Doskonałość brulionu. O liryku raptularzowym Juliusza Słowackiego [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi] publikowanym w edycjach pod tytułem „Do Franciszka Szemiotha”

Barbara Szargot, Maciej Szargot, Jak wydawaliśmy „Powieść składaną” i „Powieść zlepianą”

Teresa Winek, Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej

Urszula Klatka, „Bajki” Marii z Kossaków Pawlikowskiej – utwory zaniechane?

Justyna Staroń, O związkach między archiwami na przykładzie rękopisów Kornela Makuszyńskiego

Artur Truszkowski, Działalność translatorska Edwarda Stachury w perspektywie filologicznej

Sylwia Błażejczyk-Mucha, Uwagi o rękopisach i Legenda o nawróconym pustelniku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Mirosław Strzyżewski, Konrad Górski. Ostatni taki Mistrz?

 

Źródła i dokumenty

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Michał Sokulski, Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym (opracowanie edytorskie Grażyna Halkiewicz-Sojak i Michał Sokulski)

Ewa Głębicka, Alicja Szałagan, Z korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946–1948

Alicja Szałagan, „…co się stanie w najbliższej przyszłości…” Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 roku (opracowanie edytorskie Alicja Szałagan)

Ewa Głębicka, „Na wyspie umarłych”. Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1947–1948 (opracowanie edytorskie Ewa Głębicka)

Dorota Niedziałkowska, „Potrzeba mi poezji, co się rodzi z konkretnych faktów”. Nieznane listy Andrzeja Wajdy do Stanisława Czycza (opracowanie edytorskie Dorota Niedziałkowska)

Adam Fitas, Karol Ludwik Koniński i trzy etapy doświadczania archiwum (przygotował Adam Fitas)

 

Przeglądy i sprawozdania

Bartłomiej Kuczkowski, Romantyzm uzdrawiany? Rec.: Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie T. Waszak i L. Żyliński, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016

Anna Meiser, Nie tylko w czarnej sukience… Rec.: I. Jarosińska, Moda polska i romantyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017

Magdalena Bizior-Dombrowska, Edmund „zegnany”. Rec.: S. Witwicki, Edmund, wstęp i opracowanie tekstu M. Sokołowski, opracowanie Aneksu i wprowadzenia M. Burzka-Janik, redakcja tomu, przypisy J. Ławski i H. Krukowska

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Pochodzenie ma znaczenie. Rec.: P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek i M. Prussak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015

Informacje o Autorach

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 16(2) | 2019

Journal issue title: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

26.07.2019
Literature studies

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 1(1) | 2019

Journal issue title: Film and TV Series Adaptations of Children’s and Young Adult Literature in the 21st Century

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/18. Temat wydania to Filmowe i serialowe adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej w XXI wieku, a w środku można znaleźć czternaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

01.05.2018
Literature History

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (7(10)) | 2017

Journal issue title: Alegorie i symbole 2

Najnowszy numer rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” poświęcony jest – podobnie jak numer poprzedni – problematyce alegorii i symboli. Zamieszczone artykuły skupiono w działach stanowiących zarysy problemowe, które skupiają się na mitologicznych, filozoficznych i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach i uwikłaniach alegorii i symboli, ich potencjale artystycznym, intelektualny, interpretacyjnym, sposobach zarządzania sferą znaczeń, pamięcią kultury.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.