Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 26.01.2023
Literature studies

Przestrzenie intymności

ISSN:
1507-4153; e-ISSN: 2719-4191

Najnowszy numer periodyku jest poświęcony odkrywaniu intymnego życia autorów wielu rodzajów egodokumentów, a także wątkom biograficznym utrwalonym w dziełach literackich.

Te świadectwa prywatnych przeżyć dotyczą zarówno postaci bardzo ważnych dla polskiej kultury (m.in. Józefa Bartłomieja Zimorowica, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Felicjana Faleńskiego, Stefana Żeromskiego, Aliny Szapocznikow), jak i tych mniej znanych (np. Krzysztofa Bronisza, Tomasza Czapskiego, Jecheskiela Kotika). Poruszana w omawianych tekstach problematyka wieloznacznie pojmowanej intymności (rozważanej również jako cecha formy wypowiedzi) dotyczy wielu obszarów, począwszy od cielesności i namiętności poprzez związki emocjonalne (miłosne i przyjacielskie), po zwierzenia dotyczące sfer choroby, żałoby czy traumy.

W artykułach można znaleźć choćby zapisy intymności rozumianej jako doświadczenia o charakterze erotycznym, obecne w staropolskiej oraz oświeceniowej poezji i epistolografii, które utrwalały i interpretowały różnorakie intymne relacje i towarzyszące im emocje. Te świadectwa uczuć, rozterek, lęków lub fascynacji były wyrażane na różne sposoby (czasem niezwykle subtelnie, czasem przez wyrafinowane parabole), zapisując się na kartach tekstów kultury – listów, dzienników czy wspomnień. Dzięki temu przybliżają one skomplikowany temat śladów ludzkiej intymnej emocjonalności w piśmiennictwie, począwszy od staropolszczyzny, przez oświecenie, wiek XIX, aż po czasy współczesne.

Zgromadzone na łamach „Napisu” artykuły mają charakter zarówno interpretacyjny, jak i edytorski, a uzupełnieniem tomu jest obszerny dział recenzji oraz prace studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentujące bardzo różnorodne wizualne interpretacje tematu intymności.

List of contents

Wstęp: Metamorfozy intymności (Marek Pąkciński); I. ROZPRAWY I MATERIAŁY: Dariusz PIOTROWIAK, „Domowe żale, lamenty i krzyki / Ochełznać prostym rymem”. Wybrane sielanki Józefa Bartłomieja Zimorowica jako świadectwo prywatnych doświadczeń poety („Filoreta”, „Kozaczyzna”, „Burda ruska”); Mariola JARCZYKOWA, Relacje nadawczo-odbiorcze i styl rodzinnej korespondencji dotyczącej zdrady małżeńskiej Zofii z Radziwiłłów Dorohostajskiej; Iwona MACIEJEWSKA, Paryskie przygody wojewodzica pomorskiego. Relacja z podróży Tomasza Czapskiego wobec przemian piśmiennictwa autobiograficznego czasów saskich; Bożena MAZURKOWA, O panieńskim kwiatku, miłosnych harcach i urokach łożnicy we wczesnej poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina; Beata GARLEJ, Stefana Żeromskiego tropy (o) namiętności; Monika ŁADOŃ, „Miłość jest w zasadzie chorobą”. Intymność w listach miłosnych Aliny Szapocznikow do Ryszarda Stanisławskiego; II. PASJE I POTYCZKI EDYTORSKIE I TEKSTOLOGICZNE: Anna SITKOWA, Edycja krytyczna „Listu przyjacielskiego” Krzysztofa Bronisza z traktatu Piotra Umiastowskiego „Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona” (1591); Agnieszka BĄBEL, Strategie budowania intymności – pierwsze listy Felicjana Medarda Faleńskiego i Marii Trębickiej; Listy Marii Trębickiej i Felicjana Faleńskiego (oprac. Agnieszka Bąbel); III. VARIA: Magdalena PIEKARA, „Myszy wyglądały żałośnie” – stawanie się zwierzęciem w czasie pogromu kijowskiego we wspomnieniach Jecheskiela Kotika; Przestrzenie intymności. Prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Ilustracje; omentarze autorów do fotografii; IV. RECENZJE: Wojciech KALISZEWSKI, Wierszowana batalia elekcyjna (Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski 1733–1735, oprac. Rafał Niedziela, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2019); Barbara WOLSKA, Wiersze czasów Stanisława Augusta z Sacculusowego „worka” rozmaitości swawolnych (Poezyje dessertowe wieku naszego oświeconego, [wybór i oprac.] Leon Sacculus [i.e. R. Kaleta], red. i korekta H. Wojtas-Kaleta, Wydawnictwo Sacculus, Amsterdam 1989 [i.e. Wrocław 2019]); Irena FEDOROWICZ, Dzieje pewnej przyjaźni korespondencyjnej (Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski, Adam Mańkowski), Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887–1901, wstęp i oprac. Aleksandra Błasińska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019).

Information

Added on:
26 January 2023; 17:49 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
26 January 2023; 17:49 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 16(2) | 2019

Journal issue title: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

11.06.2018
Linguistics

Rozprawy Komisji Językowej | LXIV | 2017

Journal issue title: „Rozprawy Komisji Językowej”. Tom LXIV

W 2017 roku ukazał się kolejny, sześćdziesiąty czwarty, tom „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. Zamieszczone w nim zostały 24 artykuły autorstwa językoznawców z Polski oraz z zagranicy (Słowacji, Rosji, Ukrainy i Białorusi).

02.07.2023
Literature studies

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Journal issue title: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.