Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 24.04.2024
Deadline for submitting applications: 03.06.2024

Fulbright Scholar-in-Residence Award

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. 

Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt, który może obejmować:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • prowadzenie wykładów gościnnych dla kadry akademickiej oraz społeczności lokalnej,
 • współpracę przy tworzeniu nowych programów nauczania,
 • współpracę przy rozwijaniu partnerstw na rzecz internacjonalizacji nauki,
 • inne działania wspierające wymianę naukową i kulturową na uczelni oraz w środowisku lokalnym,
 • opcjonalnie własny projekt badawczy.

Stypendium może być realizowane w dowolnej akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA działającej zgodnie z Tytułem VI Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. zapobiegającym dyskryminacji. Stypendium administrowane jest przez Institute of International Education (IIE) i finansowane przez amerykański Departament Stanu.

Nabór wniosków wśród amerykańskich instytucji zainteresowanych goszczeniem stypendysty w ramach programu Scholar-in-Residence w roku akademickim 2025-26 jest już otwarty i potrwa do 3 czerwca 2024 r.  

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 10 miesięcy. W roku akademickim 2023-24 przyznano globalnie 45 stypendiów, w tym jedno dla stypendystki z Polski. 

Każda uczelnia amerykańska indywidualnie określa profil  kandydatki/kandydata, którego potrzebuje do realizacji założonych celów umiędzynarodowienia instytucji. Kandydat(ka) na stypendium Fulbright Scholar-in-Residence Award to także osoba, która:

 • posiada bogate doświadczenia dydaktyczne lub dydaktyczno-naukowe poparte aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami;
 • posiada umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami;
 • jest ciekawa świata i otwarta na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie;
 • jest gotowa reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • w czasie rekrutacji zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

O udział w programie Fulbright Scholar-in-Residence Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Information

Added on:
24 April 2024; 17:49 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 17:49 (Piotr Bordzoł)

See also

01.03.2020

Stypendia Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Wnioski – w czterech różnych programach – można składać do 24 kwietnia, 22 maja lub 1 czerwca.

05.05.2016

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

27.03.2016

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta.

04.12.2022

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.