Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Program KK-III, Studium Europy Wschodniej UW
Added on: 09.01.2021
Deadline for submitting applications:

Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskigo III– Solidarni z Białorusią

Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

  1. zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
  2. zostali zwolnieni z pracy;
  3. byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Stypendium podczas kursu wynosi 1250 zł.

Po ukończeniu kursu języka polskiego lub potwierdzeniu jego znajomości kandydaci będą musieli zrekrutować się na studia na wybranej przez siebie uczelni.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500 zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Przyjmowanie aplikacji trwa od 31 sierpnia 2020 w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc. Komplet dokumentów można przesyłać na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Information

Added on:
9 January 2021; 17:15 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 January 2021; 17:15 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.