Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 26.09.2016 - 27.09.2016
Data dodania: 07.04.2016

Edukacja polonistyczna – metamorfozy

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy

Pracownicy Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych

oraz władze Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

serdecznie zapraszają

na interdyscyplinarną konferencję naukowo-dydaktyczną, zatytułowaną:

Edukacja polonistyczna – metamorfozy,

która odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Lublinie.

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią debaty literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, logopedów, pedagogów, dydaktyków, socjologów, psychologów. Przedstawicieli wymienionych (ale także i innych) dyscyplin naukowych pragniemy zainteresować kategorią ‘zmienności’ nieustannie wpływającą na kształt edukacji polonistycznej. Zakładamy, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie cenne, wieloaspektowe spojrzenie na kwestię przeobrażeń, jakie dokonywały się i nadal zachodzą w nauczaniu języka polskiego.

Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić m.in. takie zagadnienia, jak:

 • istota i charakter zmian w edukacji polonistycznej – perspektywa diachroniczna i synchroniczna; zmiana a kontynuacja;
 • spory o edukację na zjazdach i kongresach polonistycznych;
 • przyczyny, przebieg, negatywne i pozytywne skutki dokonujących się przeobrażeń;
 • metamorfozy treści programowych; zapowiedź zmian strukturalnych;
 • nowe zjawiska/tendencje w kulturze, literaturze i sztuce oraz ich wpływ na szkolną polonistykę;
 • komunikacja międzykulturowa a zmiany językowe;
 • edukacja polonistyczna wobec wyzwań współczesności (asymilacja, integracja, wielokultu-rowość, globalizacja, mediatyzacja rzeczywistości, tolerancja itp.);
 • metamorfozy w relacji nauczyciel-uczeń; język komunikacji lekcyjnej;
 • przesunięcia aksjologiczne i relatywizacja wartości – konsekwencje;
 • wpływy zewnętrze (medialne, polityczne, środowiskowe) na sposób organizacji dyskursu szkolnego, w tym: polonistycznego;
 • edukacja spersonalizowana a wymagania współczesnej szkoły (tutoring, mentoring itp.)
 • wpływ rozwoju wiedzy i badań naukowych na edukację polonistyczną – realia a postulaty;
 • cyberkultura i technologia – czynniki determinujące rozwój edukacji.

 

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułami referatów i streszczeniem (100-150 słów) prosimy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zep.umcs@wp.pl. Opłata wynosi 450 zł i obejmuje uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz druk monografii, w której zgromadzone zostaną pozytywnie zrecenzowane referaty (przewidywany termin ukończenia procesu wydawniczego: III–IV kwartał 2017 r.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy konferencji:

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. nadzw.

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

dr hab. Iwona Morawska

dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz

dr Beata Jarosz (sekretarz)

mgr Paulina Mucha (sekretarz)

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
30.04.2016 21:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.