Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.09.2016 - 27.09.2016
Added on: 07.04.2016

Edukacja polonistyczna – metamorfozy

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators

Pracownicy Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych

oraz władze Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

serdecznie zapraszają

na interdyscyplinarną konferencję naukowo-dydaktyczną, zatytułowaną:

Edukacja polonistyczna – metamorfozy,

która odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Lublinie.

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią debaty literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, logopedów, pedagogów, dydaktyków, socjologów, psychologów. Przedstawicieli wymienionych (ale także i innych) dyscyplin naukowych pragniemy zainteresować kategorią ‘zmienności’ nieustannie wpływającą na kształt edukacji polonistycznej. Zakładamy, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie cenne, wieloaspektowe spojrzenie na kwestię przeobrażeń, jakie dokonywały się i nadal zachodzą w nauczaniu języka polskiego.

Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić m.in. takie zagadnienia, jak:

 • istota i charakter zmian w edukacji polonistycznej – perspektywa diachroniczna i synchroniczna; zmiana a kontynuacja;
 • spory o edukację na zjazdach i kongresach polonistycznych;
 • przyczyny, przebieg, negatywne i pozytywne skutki dokonujących się przeobrażeń;
 • metamorfozy treści programowych; zapowiedź zmian strukturalnych;
 • nowe zjawiska/tendencje w kulturze, literaturze i sztuce oraz ich wpływ na szkolną polonistykę;
 • komunikacja międzykulturowa a zmiany językowe;
 • edukacja polonistyczna wobec wyzwań współczesności (asymilacja, integracja, wielokultu-rowość, globalizacja, mediatyzacja rzeczywistości, tolerancja itp.);
 • metamorfozy w relacji nauczyciel-uczeń; język komunikacji lekcyjnej;
 • przesunięcia aksjologiczne i relatywizacja wartości – konsekwencje;
 • wpływy zewnętrze (medialne, polityczne, środowiskowe) na sposób organizacji dyskursu szkolnego, w tym: polonistycznego;
 • edukacja spersonalizowana a wymagania współczesnej szkoły (tutoring, mentoring itp.)
 • wpływ rozwoju wiedzy i badań naukowych na edukację polonistyczną – realia a postulaty;
 • cyberkultura i technologia – czynniki determinujące rozwój edukacji.

 

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułami referatów i streszczeniem (100-150 słów) prosimy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zep.umcs@wp.pl. Opłata wynosi 450 zł i obejmuje uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz druk monografii, w której zgromadzone zostaną pozytywnie zrecenzowane referaty (przewidywany termin ukończenia procesu wydawniczego: III–IV kwartał 2017 r.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy konferencji:

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. nadzw.

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

dr hab. Iwona Morawska

dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz

dr Beata Jarosz (sekretarz)

mgr Paulina Mucha (sekretarz)

Information

Application deadline for participants:
30.04.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.