Polish Studies Bulletin

Contest

Zdj. Skitterphoto z Pexels | Pexels.com
Added on: 09.04.2020
Deadline for applications: 22.09.2020

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, konkurs organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), pozwala na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad  dziedzictwem kulturowym. 

Konkurs jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

W ramach konkursu wspierane są projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

 • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
  Rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
 • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
  Perspectives on and constructions of cultural heritage;
 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
  Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;
 • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
  Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
 • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
  Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.