Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 05.01.2016

Wydarzenia po wydarzeniu. Reprezentacja historii po zagładzie – studium realizmu traumatycznego (porównawcze badania nad literaturą i sztukami wizualnymi)

Field:
Krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Warszawa
Supervisors:

Praca skupia się na analizie procesów przemian dyskursów artystycznych, teoretycznych i krytycznych dotyczących reprezentacji wydarzeń historycznych w drugiej połowie XX wieku i w wieku XXI na bazie analiz przypadków: Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego, Gerhard Richter 18 Oktober 1977, Art Spiegelman In the Shadow of No Towers.

Autorkę interesuje odtworzenie momentu, kiedy wykształca się paradygmat reprezentacji wydarzenia i historii jako traumy, jak również reprezentacji zagłady Żydów europejskich podczas drugiej wojny światowej jako paradygmatycznego wydarzenia modernistycznego. W swoich analizach i doborze przykładów wychodzi poza spectrum ramy badawczej studiów nad Zagładą i proponuje refleksję nad jej przemianami i konsekwencjami, a także stawia hipotezę o konieczności wypracowania alternatywnych, krytycznych modeli artystycznej reprezentacji historii.

Przyjęta metoda badawcza polega na zestawieniu analiz i interpretacji reprezentacji wizualnych i tekstowych. Wybór ten to komparatystyka na skrzyżowaniu dyscyplin i metodologii: badań nad tekstem i badań nad obrazem. Połączenie to podyktowane jest przekonaniem, że w kontekście (traumatycznego) doświadczenia historycznego drugiej połowy XX wieku i później, nie sposób myśleć tych dwóch kontekstów osobno. Dzieło literackie/sztuki/komiksowe występuje tu jako „obiekt teoretyczny”, nie zaś jako ilustracja teorii: bardziej jej podmiot niż przedmiot. Teorię traktuje się tu jako immanentną wobec sztuki i literatury, które cechuje gest awangardowy. Dzieło zaś jako przestrzeń dyskusji i sporu, również sporu o historię. Istotnym elementem metody badawczej jest powrót do dyskusji wokół realizmu i próba wypracowania nowej formuły realizmu traumatycznego, jak również psychoanaliza i studia nad traumą.

Praca dzieli się na dwie części, zaś każda z tych części kolejno na trzy rozdziały: interpretacyjna (Białoszewski, Richter, Spiegelman) i teoretyczna (realizm, trauma, wydarzenie).

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
23.06.2009
End date:
12.06.2012
Key words:
Added on:
5 January 2016; 23:34 (Olga )
Edited on:
5 January 2016; 23:36 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.