Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.09.2017
Added on: 27.09.2017

Podyplomowe Studia Polonistyczne – kwalifikacyjne

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
21.08.2017

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV stopniu edukacji.

Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego. Kształcenie obejmuje:

  • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia literackiego, poprzez wskazanie i przybliżenie głównych problemów, motywów i kontekstów dzieł literackich omawianych na różnych etapach edukacji.
  • Blok przedmiotów przygotowujących do analizowania i interpretowania tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (w tym filmu).
  • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia językowego na poszczególnych etapach edukacji, poprzez wprowadzenie niezbędnej w szkole, funkcjonalnej wiedzy o systemie językowym, historii języka i poprawności językowej.
  • Blok przedmiotów dydaktycznych służących budowaniu warsztatu nauczyciela polonisty w zakresie dydaktyki szczegółowej (m.in. przygotowywanie scenariuszy lekcji języka polskiego, sprawdzanie i recenzowanie prac uczniowskich, metodykę ortografii, metodykę kształcenia form wypowiedzi), emisji głosu, retoryki oraz pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

Studia zakończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu dydaktycznego, bazującego na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

Wszystkie informacje o terminach, dokumentach na stronie: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/kierunek/polonistyka/.

Kierownik: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
e-mail sekret1@ukw.edu.pl

 

Information

Tuition fee:
1800 zł za semestr
Duration of the course:
3 semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.