Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 26.09.2016
Added on: 29.09.2015

Studia Podyplomowe Edytorstwo Tekstów Literackich

Institution:
City/Town:
Łódź
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
01.09.2016

Tematyka studiów: Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i  korektorów do pracy w  wydawnictwach, zwłaszcza o  charakterze humanistycznym, a  także w  redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, gazet i  agencji reklamowych. Mamy na względzie także to, że absolwenci specjalności nauczycielskiej i  czynni nauczyciele będą mogli zwiększyć swoje kwalifikacje, posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem.

Program: Techniczne opracowanie tekstu, Komputerowy skład tekstu, Podstawy edytorstwa, Praca redaktora wydawniczego: Redagowanie tekstów użytkowych i edukacyjnych, Język tekstu w  edycji, Krytyka tekstu, Typografia, Zarządzanie działalnością wydawniczą z elementami prawa autorskiego.

Kandydaci: Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów humanistycznych studiów magisterskich i  absolwentów humanistycznych studiów licencjackich, ale również dla absolwentów kierunków technicznych.

Termin zajęć: zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w Pracowni Komputerowej Katedry Edytorstwa w nowym gmachu Wydziału Filologicznego.

Liczba miejsc: 21

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Barbara Wolska

Informacji udziela mgr Iwona Niedźwiecka

Dane teleadresowe:

Adres: 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, p. 3.39

Telefon: (48 42) 664 52 61

E-mail: iwonanie@uni.lodz.pl

http://edytorstwo.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

Information

Tuition fee:
w roku akademickim 2015/2016 — 3600,00 zł za rok; możliwość wpłat w dwóch ratach semestralnych
Duration of the course:
Program studiów obejmuje 266 godzin (dwa semestry), w tym 56 godz. wykładów i 210 godz. warsztatów.

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.