Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.10.2017
Added on: 07.10.2017

Czasopismo naukowe “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”

Type of the event:
Call for papers

Instytut Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku zaprasza do nadsyłania artykułów do czasopisma naukowego “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”.

W periodyku publikowane są artykuły, przeglądy i recenzje w języku ukraińskim lub polskim. Możliwa jest również publikacja w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim lub białoruskim. Materiały opracyowywane są przez zespół redakcyjny odpowiedni do podejmowanej w artykule tematyki (nauki historyczne, politologiczne lub filologiczne).

Wymagnia techniczne: artykuł przeglądowy – do 1 arkuszu autorskiego (40 000 symboli drukowanych z odstępami, łącznie około 24 stron), artykuł – do 0,5 arkuszu autorskiego, recenzja, zawiadomienie – do 0,25 arkuszu autorskiego. Minimalna objętość artykułu − 4 strony. Maksymalna – do 12 stron.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z sekratarzem redakcji, Profesor Swietłaną Suchariewą: pyza_sv@wp.pl

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.