Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2020 - 16.10.2020
Added on: 06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

Empatia, gościnność i solidarność – jak również ich zaprzeczenia – często stają się przedmiotem namysłu we współczesnych badaniach kulturowych, w szczególności postkolonialnych i postzależnościowych. Wynika to stąd, że pozostają one w ścisłym związku z kwestiami stosunku do Innego i do swojej zbiorowości, otwierania się czy zamykania na cudzy i własny świat, tym samym zaś stanowią problematykę zasadniczą dla rozważań nad odrzucanymi, a mimo to wciąż panującymi dyskursami wykluczeń i zaborczej władzy. Dlatego proponujemy konferencję – mającą prowadzić do wydania publikacji książkowej – której celem byłaby refleksja nad wspólnymi cechami empatii, gościnności i solidarności oraz ich przeciwieństw, a także nad specyfiką tych zjawisk w porównaniu ze sobą. W rodzimych studiach refleksja ta jest tym bardziej potrzebna, iż wyobrażeniu Polaków o swoim narodzie jako wyjątkowo wrażliwym na krzywdę innych, tolerancyjnym i solidarnym przeczą nie tylko liczne fakty, ale również wizje polskości funkcjonujące w innych społeczeństwach.

W świetle postkolonialnych/postzależnościowych diagnoz empatia, gościnność czy solidarność mogą stawać się kategoriami politycznymi, mają różne odmiany i przechodzą nieraz w swe zaprzeczenia: wstręt, wrogość lub alienację. Identyfikowane z formami narracyjnymi wartości te przekładają się na działania pisarskie i czytelnicze, fikcyjną reprezentację, poetykę i retorykę tekstu. W tym ujęciu literatura nie tylko odzwierciedla relacje międzyludzkie oraz postawy wobec wszelkich czujących istot i bytów nieożywionych, lecz także przemodelowuje świat, ma funkcję performatywną, jako praktyka etyczna zmieniająca granice między „ja” i „nie-ja”.

Zapraszamy do rozważenia w referatach i dyskusjach konferencyjnych zagadnień, które mieściłyby się we wskazanych niżej obszarach tematycznych:

• Literackie obrazy, świadectwa czy też próby zdefiniowania empatii, gościnności i solidarności, a także ich zaprzeczeń jako zjawisk o cechach wspólnych i odrębnych.

• Wyłaniające się z tych przedstawień diagnozy polskiej kultury, rozpatrywane w ujęciu postkolonialnym/postzależnościowym. Rewidowanie stereotypów dotyczących polskości w zderzeniu z faktami, przy uwzględnieniu sprzecznych interpretacji i ocen. 

• Różne postaci otwarcia na inność i solidaryzowania się ze swoim światem: fantazmatyczne albo praktykowane; wchodzenie z obcym i własnym w interakcje bądź podporządkowanie się im, ale też środek do objęcia nad nimi władzy; zachowawcze i radykalne, narażające jednostkę czy zbiorowość na ryzyko zatracenia siebie.

• Rozmaite obiekty i zakresy identyfikacji, mającej unieważniać albo kultywować różnice: kulturowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe, ideologiczne, polityczne, płciowe, międzygatunkowe (ludzkie/nieludzkie), bytowe (świat ożywiony/nieożywiony).

• Paradoksy i ambiwalencje otwartej postawy: będące skutkiem przeistaczania się jej w swą odwrotność; motywowane trudnością w ocenie badanych zjawisk; wynikające z różnic między poszczególnymi warstwami tekstu.  

• Identyfikacja z tym, co obce i własne z perspektywy historycznej: przeobrażenia idei, zachowań, ocen, stereotypów dotyczących empatii, gościnności i solidarności oraz ich wpływ na zmiany w polskiej literaturze od XIX do XXI wieku. 

• Poetyka i retoryka tekstu literackiego skłaniającego do partycypacji lub awersji: techniki narracyjne, figury i tropy o charakterze afektywno-manipulacyjnym, które mają przyciągać lub odpychać odbiorcę.

• Literatura obrazująca empatię, gościnność i solidarność oraz opozycyjne wobec nich zjawiska jako forma mimetyczna, fikcyjna reprezentacja, a jednocześnie praktyka etyczna o mocy sprawczej.

Prosimy o przesłanie tematów wystąpień wraz ze streszczeniami do 31 grudnia 2019 na adresy: dorota.wojda@uj.edu.pl, mateusz.skucha@uj.edu.pl.

Do końca stycznia 2020 poinformujemy, które referaty znajdą się w programie sesji.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Prosimy o nadsyłanie tekstów pokonferencyjnych do końca listopada 2020 na podane adresy. Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych ukażą się one w dziewiątym tomie serii studiów publikowanych w Wydawnictwie Universitas pod patronatem Centrum.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach https://polonistyka.uj.edu.pl/nauka/konferencje; http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

W imieniu organizatorów

prof. dr hab. Hanna Gosk – Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych

dr hab. Dorota Wojda – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Mateusz Skucha – Uniwersytet Jagielloński

Information

Address:
ul. Gołębia 16, Kraków
Application deadline for speakers:
31.12.2019
Application deadline for participants:
31.12.2019
Fee:
400 zł
Added on:
6 November 2019; 12:29 (Andrzej Juszczyk)
Edited on:
9 November 2019; 20:34 (Mariola Wilczak)

See also

17.05.2024

Kolokwia staropolskie 2024: Gościnność w literaturze - gościnność literatury

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN oraz Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu "Kolokwia staropolskie". Tegoroczne sympozjum na temat "Gościnność w literaturze - gościnność literatury" nawiązuje do jednego z najgłębiej zakorzenionych polskich autostereotypów, jakim jest przekonanie o naszej odwiecznej gościnności, którą postrzegamy jako trwały element rodzimej tożsamości i tradycji kulturowej. Celem konferencji jest pogłębienie refleksji nad historyczną wartością owego autostereotypu oraz złożonością i ambiwalencją „staropolskiej gościnności” - przede wszystkim na podstawie różnych form piśmiennictwa epok dawnych. Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2024 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

19.11.2021

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Temat Kongresu „KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej” jest wyrazem nasilającego się niepokoju, że w procesie nieustannie dokonującego się dzielenia zagubia się to, co łączy, bez względu na wszystkie specyfikacje tożsamościowe (indywidualne, społeczne, regionalne, narodowe).

01.03.2023

Dyskryminacja / Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. 

27.07.2023

Premiera książki Mateusza Kołodzieja „Przemilczane”

Już 7 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie odbędzie się premiera książki „Przemilczane”. Jej bohaterkami są poetki, o których nie zwykło mówić się w polskiej szkole.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.