Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 21.10.2016
Added on: 27.05.2016

Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza na temat Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Budynek Neofilologii).

Poprzednie konferencje dotyczyły problematyki słowa – jego interpretacji językoznawczych i translatorskich – tym razem natomiast planujemy się koncentrować na zagadnieniach frazeologii.

Frazeologizmy stanowią szczególnego rodzaju nieciągłe jednostki języka o skonwencjonalizowanych relacjach między formą a znaczeniem. Ich natura, rola w komunikacji i funkcje budzą nieodmiennie ożywione spory. W ramach konferencji proponujemy rozważenie przede wszystkim następujących zagadnień:

- frazeologia i frazeologizmy – interpretacje językoznawcze;

- frazeologia w komunikacji międzykulturowej;

- frazeologia w przekładzie tekstów literackich, medialnych i użytkowych;

- powstawanie innowacji frazeologicznych;

- innowacje frazeologiczne jako problem translatorski;

- frazeologia i/a kulturowe implikacje przekładu;

- frazeologia jako problem przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich;

- aktualne problemy frazeografii przekładowej.

Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że sfera zagadnień mieszczących się w temacie konferencji pozwoli na szerszą dyskusję, a formuła konferencji będzie równie otwarta na różne zainteresowania badawcze i opcje metodologiczne, jak poprzednio. Pokłosiem konferencji winien być kolejny tom monograficzny, dlatego też informujemy, że o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie decydować związek referatu z zaproponowaną tematyką. Językami roboczymi konferencji są języki słowiańskie.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z tezami w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, obiady, uroczystą kolację oraz dofinansowanie druku tomu. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną  pod adres: konferencja.slowo@ug.edu.pl.

Informacja o konferencji będzie dostępna również na stronie internetowej: www.konferencjaslowo.ug.edu.pl. 

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.