Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.04.2019 g.09:00 - 14.04.2019 g.17:00
Added on: 17.01.2019

Komizm w popkulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Współcześnie komizm odnaleźć można w bardzo różnorodnych obszarach kultury, gdzie wykorzystywany jest jako środek służący zarówno rozrywce, jak i krytyce społecznej czy próbom inicjowania politycznej zmiany (nierzadko jednocześnie). Dlatego chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych przedstawicieli nauk humanistycznych do namysłu nad znaczeniem, formami i funkcją komizmu w kulturze popularnej – zarówno w formie ujęć teoretycznych jak i konkretnych case studies.

Badawcze podejmowanie tematu komizmu oznacza zabranie głosu w dyskusji, w której na przestrzeni wieków powiedziano już bardzo wiele. Zjawisko to analizowano między innymi przez pryzmat emocji, estetyki, postawy odbiorcy, psychologicznych mechanizmów wywoływania śmiechu i jego skutków. Trudno jednak stworzyć uniwersalną definicję tak złożonego pojęcia przejawiającego się w wielu, często wręcz sprzecznych, formach. Co więcej, formy te podlegają nieustannym zmianom – tak intensywne zainteresowanie teoretyków komizmem może zaś nie tylko być efektem potrzeby zdawania relacji z owej ewolucji, ale i świadczyć o wadze samego zjawiska.

Współcześnie komizm odnaleźć można w bardzo różnorodnych obszarach kultury, gdzie wykorzystywany jest jako środek służący zarówno rozrywce, jak i krytyce społecznej czy próbom inicjowania politycznej zmiany (nierzadko jednocześnie). Dlatego chciałybyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych przedstawicieli nauk humanistycznych do namysłu nad znaczeniem, formami i funkcją komizmu w kulturze popularnej – zarówno w formie ujęć teoretycznych jak i konkretnych case studies.

Proponowane zagadnienia:          

 • komizm a przetwarzanie tropów gatunkowych;
 • komizm jako strategia ironicznej autoprezentacji;
 • komizm jako narzędzie krytyki społecznej;
 • komiczne ujęcie poważnych zagadnień;
 • ironia i wyśmianie jako strategie oswajania rzeczywistości;
 • internetowe fenomeny a poczucie humoru w XXI wieku;
 • ironia remake’ów;
 • ewolucja komizmu w tekstach kultury;
 • funkcje komizmu w kulturze popularnej;
 • “to tylko żart” – z czego (nie) wypada się śmiać;
 • jak tłumaczyć żarty? Wyzwania translatorskie.

Zachęcamy również do przyjmowania perspektyw niewymienionych na powyższej liście.

Abstrakty o objętości 200-400 słów prosimy przesyłać do 10 lutego 2019 przez formularz dostępny na stronie konferencji w zakładce „zgłoszenie”. Opłata dla prelegentów wynosi 60 zł dla studentów i doktorantów oraz 100 zł dla pracowników naukowych, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, obiadu oraz przerw kawowych. Organizatorki przewidują również publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii zbiorowej.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Komitet organizacyjny:

opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Juszczyk

mgr Dominika Ciesielska

mgr Magdalena Kozyra

mgr Aleksandra Łozińska

Information

Address:
ul. Gołębia 16
Application deadline for speakers:
10.02.2019 23:45
Application deadline for participants:
10.02.2019 23:45
Fee:
60 zł dla studentów i doktorantów, 100 zł dla pracowników naukowych

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.