Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.10.2020 - 25.10.2020
Added on: 13.09.2020

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. (zaproszenie Organizatorów)

Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. Metropolie są terytoriami wielkich możliwości i takiż nadziei, dotkliwych rozczarowań i bolesnych upadków, bywają miejscem naznaczonym anonimowością, gdzie można zniknąć, są też jednocześnie przestrzenią, w której nie sposób umknąć kamerom, ciekawskim ludzkim oczom czy karzącym rękom władzy. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto – kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • koncepcje miasta w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);
 • miasto jako historia, pamięć, widmo;
 • miasta historyczne;
 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie przestrzenie; mapa miasta: architektura i urbanistyka;
 • koncepcje zamieszkiwania;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia) i blokowiska;
 • miasto a społeczeństwo i jednostka;
 • pasaże miejskie i flâneuryzm;
 • miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • transport miejski;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia;
 • moda miejska;
 • kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;
 • miasto a wieś;
 • aspekt cywilizacji;
 • genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mkhs.konferencja@gmail.com mija 7 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Zaświadczenia o udziale będą przesyłane w formie skanu, a jeśli uczestnicy będą sobie tego życzyli, zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazane przez nich adresy. Faktury zostaną dostarczone w formie elektronicznej.  

Platforma, na której odbędą się obrady jest bardzo przyjazna w obsłudze, a organizatorzy będą służyć wszelką pomocą. Zawczasu także prześlą wszystkim prelegentom szczegółowe instrukcje.

Organizatorzy:

 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
 • Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
11.10.2020
Application deadline for participants:
11.10.2020
Fee:
140 zł
Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.