Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.11.2019 - 29.11.2019
Added on: 12.11.2019

Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce \ Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu zapraszają na konferencję "Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce".

Pojęcie autotematyzmu zostało wprowadzone do polskiej nauki przez Artura Sandauera w połowie dwudziestego stulecia. Badania nad metarefleksją były niezwykle popularne dzięki paradygmatowi strukturalno-semiotycznemu, jednak wraz z jego wyczerpaniem popadły w swoiste zapomnienie. Humanistyka polska od kilku dziesięcioleci właściwie milczy na ten temat, choć problematyka autotematyzmu jest wyraźnie obecna i niezwykle ważna w najnowszej twórczości literackiej. Kategoria ta pozornie tylko nie przystaje do projektu ponowoczesnego oraz współczesnych języków teorii i filozofii: jej nieobecność w nauce zdaje się wynikać raczej z braku efektywnych środków opisu, niż z wyczerpania tematu czy niedoboru reprezentacji artystycznej. O powinnościach i charakterze sztuki, koncepcji postmodernistycznego podmiotu (także podmiotu tworzącego, czyli autora), statusie ontologicznym literatury czy jej szansach działania w świecie zewnętrznym piszą najpopularniejsi i najważniejsi twórcy i twórczynie ostatnich lat. Rezygnują oni jednak z modernistycznych przekonań na temat autonomii czy konstruktywizmu utworów, których znaczenia nie wyczerpują się w opisie strukturalnym czy semiotycznym. Współczesna literatura podejmuje problem autotematyzmu sztuki w zupełnie odmiennych kontekstach, łącząc metarefleksję z projektem ponowoczesnym, ekokrytyką, neolingwizmem czy cybernetyką, umożliwiając tym samym omawianie zagadnienia za pomocą różnych języków współczesnych metodologii, takich jak chociażby dekonstrukcja czy performatyka.

 Proponujemy zagadnienia takie jak:

  •  nowe metodologie humanistyczne wobec problemu metarefleksji,
  •  autotematyzm w ujęciu strukturalnym i semiotycznym – nowe perspektywy,
  •  wątki metarefleksyjne w twórczości konkretnych autorów i autorek,
  •  filozoficzne, polityczne i kulturowe konteksty autotematyzmu,
  •  polskie badania nad metarefleksją w perspektywie porównawczej,
  •  autotematyzm literacki a autotematyzm innych sztuk.

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Komitet organizacyjny
prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
mgr Agnieszka Waligóra

Konferencja odbędzie się w dniach 28-28 listopada br. w Salonie Mickiewicza pod Kopułą.

Konferencja finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018-2022, jako projekt badawczy w ramach programu Diamentowy Grant nr DI2017/008947: „Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989”.

Information

See also

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

25.11.2019

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej

Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej", która odbędzie się 3-4 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

22.11.2019

Sesja naukowa Retoryczna sztuka słowa

25 listopada 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się sesja naukowa Retoryczna sztuka słowa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.