Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.05.2017 - 12.05.2017
Added on: 31.01.2017

Okolice Emila Zegadłowicza

Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej Okolice Emila Zegadłowicza.

Zróżnicowane kulturowo społeczności, bogata tradycja literacka i artystyczna określiły Zegadłowiczowską percepcję spraw ludzkich i przestrzeni natury. Światy miast i wsi, w których bliskości pozostawał pisarz, kształtowały jego twórczość. Społeczna i polityczna aktywność przenika jego życie z intensywnością nie mniejszą niż zjawiska i żywioły przyrody. Pragniemy poszerzyć krąg badań nad życiem i twórczością Emila Zegadłowicza, włączając w obręb zagadnień tematykę związaną z kulturową teorią literatury: nie tylko eksponowaną dotychczas somatopoetyką, ale także topografią, geo- i etnopoetyką, miejscami związanymi z biografią i twórczością Zegadłowicza, ich pejzażami (naturalnymi i literackimi), środowiskiem społecznym i artystycznym, w którym funkcjonował autor Zmór.

Oprócz dobrze znanych dzieł interesujące wydają się również teksty „drugiego planu” – rzadko dostrzegane przez badaczy, rozproszone, zapomniane. Należą do nich rękopisy, korespondencja, artykuły i inne źródła prasowe dotyczące Zegadłowicza i związanych z nim artystów, dzieła plastyczne, ilustracje do jego utworów, fotografie. Istotna jest również kwestia recepcji pisarstwa autora Dębów pod pełnią w różnych okresach historycznych i sposoby biografizowania postaci gorzeńskiego twórcy.

Czas i miejsce obrad:

Zamek w Suchej Beskidzkiej (Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku. Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 10 lutego 2016 r. na adres e-mailowy: zegadlowicz@gmail.com lub na adres: dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Przewidywaną opłatę konferencyjną w wysokości 450,- zł, przeznaczymy na zapewnienie referentom pobytu w hotelu (dwa noclegi) oraz wyżywienia w trakcie trzech dni obrad. Niestety nie uda nam się zrekompensować Państwu kosztów podróży do Suchej Beskidzkiej ani dodatkowych noclegów. O sposobie płatności (numerze konta) poinformujemy Państwa po przyjęciu zgłoszenia. Owocem sympozjum będzie publikacja poświęcona twórczości Emila Zegadłowicza.

Z wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny
 
Dr hab. Henryk Czubała,
prof. WSM Prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Information

Application deadline for speakers:
10.02.2017 11:00
Added on:
31 January 2017; 10:10 (Janusz Waligóra)
Edited on:
17 February 2017; 18:07 (Olga )

See also

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.