Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.09.2019 - 10.09.2019
Added on: 11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

Zakład Komparatystyki I Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej zapraszają do udziału  w ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku w ramach cyklu konferencyjnego "Poszerzanie poetyki".

Jako dziedzina badawcza poetyka kształtowała się głównie w kontekście refleksji nad literaturą – w toku opisu jej dzieł. To literatura stanowiła przestrzeń prototypową poetyki i centrum odniesienia dla badań poetologicznych innych sztuk. W ostatnich latach poetyka stała się jednak znaczącą inspiracją do opisu różnych – nie tylko literackich i artystycznych – form semiotycznych: badacze analizują poetykę nowych mediów, poetykę dyskursów a nawet poetykę doświadczenia.

Cykl konferencyjny stawia sobie za cel spojrzenie na poetykę jako na dziedzinę humanistyki lokującą się ponad jej dyscyplinami – transdyskursywną i transmedialną, dostarczającą narzędzi opisu wszelkiego typu przekazów oraz rozwijającą arsenał własnego instrumentarium na skutek badań form tekstowych różnych dyskursów i mediów. Nie jest to arsenał niezmienny. Wręcz przeciwnie. Organizacja znakowa i technologie zapisu tekstów, systemy medialne, dyskursywne, kultury modelują kategorie poetyki, przekształcając jej narzędzia w coraz bardziej skomplikowane struktury a wreszcie strategie tekstowe. W efekcie badania poetologiczne pozwalają rozpoznać formy tekstualności, dyskursywności – a w konsekwencji określić stan kultury w danym momencie historycznym.

Chodzi zatem o badanie poetyki w kontekście najrozmaitszych form jej istnienia, jej mocy kreacyjnej oraz sprawczej. Cykl jest projektem komparatystycznym, epistemologicznym oraz interpretacyjnym – lokującym poetykę w najrozmaitszych kontekstach i odkrywającym zapisane w niej perspektywy oglądu tekstu; badającym relacje, w jakie wchodzi z różnymi sztukami, dyskursami, mediami, wreszcie rozmaitymi perspektywami badawczymi. Zadajemy pytanie o to, jak sposoby użytkowania i istnienia tekstu – jego organizacja znakowa, uwarunkowania technologiczne, pełnione funkcje, sposoby jego odbioru i obchodzenia się z nim modelują poetykę oraz jak następnie ta przemodelowana poetyka oddziałuje na teksty różnych sztuk, dyskursów, mediów.

W pierwszej odsłonie cyklu zatytułowanej "Figury, chwyty, struktury tekstowe" proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 • funkcjonalność kategorii poetologicznych w opisie zjawisk współczesnej kultury;
 • nowe figury i formy tekstowe, które powstają; adaptacje i reinterpretacje figur i form zastanych; co sprzyja figuracyjności a co ją hamuje;
 • uwarunkowania dyskursywne figur – jak dyskursy: sztuki, nauki, religii, edukacji, prawa, polityki, ekonomii kształtują figury i strategie tekstowe i odwrotnie: jakie figury i strategie są przez nie wybierane;
 • figury w przestrzeni tekstów słownych (oralnych i piśmiennych) i tekstów mieszanych; przekazów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych, interaktywnych; różnosemiotyczne reprezentacje tych samych figur i analogicznych struktur tekstowych;
 • zabiegi literackie inspirowane innymi sztukami oraz innymi niż sztuka dyskursami;
 • chwyty, struktury tekstowe wypracowane w toku opisu, badania tekstów nieliterackich;
 • modelowanie poetyki przez kierunki w sztuce, tendencje artystyczne, nurty filozoficzne;
 • udział myśli filozoficznej w tworzeniu, poznawaniu, reinterpretowaniu figur;
 • remediacje figur, chwytów, struktur tekstowych;
 • sprawczość figur – na ile rządzą myśleniem o tekście, wyznaczają sposób istnienia tekstu, gatunku; na ile wyzwalają tekst, na ile go zniewalają (ograniczają);
 • wartość estetyczna a poznawcza i manipulacyjna figur, struktur i strategii tekstowych;
 • inne, niepomyślane tutaj.

Zapraszamy do dyskusji.

Organizatorzy konferencji

dr Robert Birkholc

dr Piotr Kubiński

dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz.

Zgłoszenia propozycji tematów wraz ze streszczeniem (500­800 znaków) prosimy nadsyłać pod adresem kompar.polon@uw.edu.pl do 23 czerwca 2019 roku. Informujemy też, że przewidywana opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Informację dotyczącą przyjęcia tematu wystąpienia na konferencję prześlemy Państwu do 1 lipca 2019 roku. Po tym czasie przekażemy też pozostałe dane organizacyjne.

Information

Application deadline for speakers:
23.06.2019
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.