Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.03.2019 - 07.03.2019
Added on: 09.09.2018

Ślady sentymentalizmu. Tracce di sentimentalismo / konferencja z cyklu: Nawroty. Ślady obecności. Ricorenze. Tracce di presenza

Universita degli studi di Napoli „L'Orientale", Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Nawroty. Ślady obecności. Ricorenze. Tracce di presenza" pod tytułem: "Ślady sentymentalizmu. Tracce di sentimentalismo".

Tyłuł Nawroty. Ślady obecności odwołuje się do zaproponowanej przez prof. Andrzeja Dąbrówkę kategorii „nawrotu", odnoszącej się do figur trwania czy uobecniania się przeszłości w kulturze danego czasu, gdy pewne tendencje estetyczne, idee, koncepcje kulturowe w postaci tematów czy toposów zostają odnowione po długim czasie nieobecności.

Konferencja będzie dotyczyć nawrotów sentymentalizmu w kulturze i literaturze, dawnych i współczesnych, świadomych i nieświadomych, w kulturze wysokiej i popularnej, polskiej i światowej. Organizatorów interesują wszelkie sytuacje odnowy, restytucji, rewokacji dawności w kulturach późniejszych, w ujęciu komparatystycznym, w zestawieniu głosów różnych kultur, języków, narodów.

Skład komitetu organizacyjnego:
prof. dr Andrea De Carlo
prof. dr hab. Adam Regiewicz
prof. dr hab. Dariusz Rott
dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek
dr hab. Andrzej Borkowski
dr hab. Barbara Szargot
dr hab. Maciej Szargot

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nawroty@ujd.edu.pl do 15 września 2018 roku. O przyjęciu zgłoszenia decyduje komitet organizacyjny. Tekstu referatów przyjmowane będą do 15 grudnia 2018 r.

Information

Application deadline for speakers:
15.09.2018
Fee:
1000 zł (przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.