Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.05.2019 g.09:00 - 14.05.2019 g.16:00
Added on: 11.02.2019

Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu - ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors, Others

Litera, słowo, zdanie, wreszcie – akapit i tekst, stanowią materię, która wciąż jest najbardziej precyzyjnym nośnikiem myśli. To dzięki literom (i innym znakom alfanumerycznym) udaje się wyrażanie opinii, postaw i poglądów, rejestrowanie i przekazywanie informacji, emocji czy wrażeń. Sposób ukształtowania treści złożonej z ciągów literowych determinuje nie tylko semantykę, ale i zrozumienie wszelkich graficznych wypowiedzi tekstowych. Stoi za tym wielowiekowa praktyka redaktorska, edytorska i (typo)graficzna. Mimo to każdy kolejny projekt wydawniczy pociąga za sobą szereg wyzwań, problemów i możliwości, z którymi zmierzyć się muszą osoby związane z szeroko pojętą edycją tekstu i obrazu, by dostarczyć odbiorcy publikację odpowiadającą jego oczekiwaniom, a zarazem zdolną sprostać wymogom stawianym przez tekst.
 

źródło: Pixabay

Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu.

Celem konferencji jest próba zastosowania narzędzi naukowych do opisu zasad, norm i praktyk w kształtowaniu edytorskiej korelacji między literą (elementarnym nośnikiem sensu) a tworzywem przekazu. Szczególnie interesują nas wystąpienia obejmujące takie obszary badawcze, jak:

 • tekstologia stosowana (np. spuścizny rękopiśmiennej) jako pole rozwoju edytorstwa;
 • przestrzeń między tradycyjną typologią a ewolucją wydań;
 • wybitne realizacje projektów wydawniczych;
 • nowoczesne projekty wydawnicze, tendencje edytorskie w najnowszej produkcji wydawniczej;
 • relacje między konserwatyzmem edytorskim a eksperymentem;
 • ewolucja i granice zjawiska książki artystycznej;
 • związki między książką ilustrowaną a książką artystyczną;
 • manifesty typograficzne i ich wpływ na praktyki wydawnicze;
 • edytorstwo po zwrocie wizualnym;
 • pozaliterowe nośniki treści – emotikony, znaki liczbowe, piktogramy;
 • rola edytorstwa w przestrzeni cyfrowej.

Propozycje tematów wraz z abstraktami prosimy przesłać na karcie zgłoszeniowej do 20 marca 2019 na adres tekstografie@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru referatów spośród otrzymanych zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa:  350 zł dla pracowników naukowych;   200 zł dla doktorantów.
Przewidujemy publikację monografii pokonferencyjnej lub druk artykułów w punktowanym czasopiśmie.

Terminarz przygotowań do konferencji:

 • zgłoszenia uczestnictwa: do 20 marca 2019;
 • powiadomienia o akceptacji tematów: do 5 kwietnia 2019;
 • wniesienie opłaty konferencyjnej: do 25 kwietnia 2019;
 • informacja o szczegółowym programie obrad: do 30 kwietnia 2019;
 • konferencja: 9–10 maja 2019;
 • złożenie tekstów do druku: do 31 października 2019.

Information

Address:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Application deadline for speakers:
20.03.2019
Fee:
350 dla pracowników naukowych; 200 dla doktorantów

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.