Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 14.06.2018
Deadline for submitting applications: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Cities/towns:
Szczecin
Fields:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;

2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko

3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu;

4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej;

5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);

6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;

doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem)

biegłej znajomości języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:
 
 1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
 2)wniosek o zatrudnienie;
  3)życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4)potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,tytułu zawodowego lub równorzędnego;
  5)informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
    6) wykaz publikacji;
7) inne.. ..........
 
2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie
mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
 
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.