Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 03.11.2021
Literature studies

Tradycja a wymogi współczesności w pracy edytora

ISSN:
ISSN 2084-7963 (print); ISSN 2391-7903 (online)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” poświęconego refleksji nad rolą i kondycją edytora we współczesnym literaturoznawstwie.

[...] Na marginesie zauważmy, że współczesne literaturoznawstwo często zatraca kontakt z tradycją nowożytnej (renesansowej) filologii, której podstawowy zakres wyznaczały sztuka krytyki tekstu (tekstologia), sztuka poprawnego wydawania (edytorstwo) i sztuka rozumienia (hermeneutyka). Dopiero na tym fundamencie powinna pojawiać się sztuka interpretacji, wskazująca możliwe ścieżki odczytywania dzieła. W owym tradycyjnym układzie interpretacja zawsze była bliska dziełu, współgrała z nim na wszystkich planach, wypływała z bogactwa tekstowych znaczeń i odniesień. Dziś te proporcje uległy zachwianiu, co prowadzi do wielu wynaturzeń i schorzeń filologicznych włącznie z tym głównym: brakiem refleksji nad sytuacją podstawy tekstowej, z której interpretator korzysta w swoich konceptualizacjach. [...]

Fragment Wstępu Mirosława Strzyżewskiego

List of contents

Wstęp, O potrzebie dalszego wydawania „Sztuki Edycji” (gorzkie uwagi z okazji radosnego dziesięciolecia istnienia czasopisma) - Mirosław Strzyżewski, 5-7; Artykuły i rozprawy: Problem tytułu w wydawaniu mów (świeckie oratorstwo XVI–poł. XVIII wieku), Maria Barłowska, 8-18; Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego, Teresa Winek, 19-25; Pisma zebrane a edycje krytyczne polskiej literatury. Zarys zjawiska, Grzegorz P. Bąbiak, 26-44; Redakcyjne i edytorskie przedsięwzięcia Ignacego Szydłowskiego. Próba przeglądu, Paulina Podolska, 45-56; „Zamyślam o nowej edycyi…” – przyczynek do zmagań z wydaniem „Ballad, Romansów, i Powiastek ludu” Stefana Witwickiego Joanna Stocka, 57-67; Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej, Danuta Danek; 68-76; Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach, Anna Zwolińska, 77-82; "Homo sapiens" Stanisława Przybyszewskiego. Dylematy edytora, Ewa Skorupa, 83-89; "Notatnik" Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do pisarki, Jagoda Zarzycka, 91-97; Mylne ścieżki ułatwień. O edycji „Pan Tadeusz w XXI wieku" Joanny Pawłowskiej, Sandra Kaszubowska, 98-104; Artykuły, dokumenty, manuskrypty: Część trzecia dzieła Malchera Piotrkowity pt. „Przeciw morowemu powietrzu przestroga z przedniejszych doktorów nauki lekarskiej dla ludu pospolitego napisana”, Anna Sitkowa, 105-118; „Zabawa w powieść” – „Wspomnienia” Barbary Czerwijowskiej, Magdalena Bizior-Dombrowska, Maria Woźniak, 119-133; „Wylewy w pustkę”. Korespondencja Stanisława Vincenza z Kazimierzem Wierzyńskim w perspektywie intymistycznej, Elżbieta Kołtun, 135-160; Przeglądy i sprawozdania: Edytorstwo dla małych ojczyzn, Joanna Hałaczkiewicz, 161-164; Informacje o Autorach, 165-168

Information

Added on:
3 November 2021; 13:17 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
3 November 2021; 13:17 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

12.09.2023
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 23 (1) | 2023

Journal issue title: Praktyki edycji cyfrowych

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” poświęcony jest praktykom edycji cyfrowych. Powstał pod redakcją Bartłomieja Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego, Agnieszki Szulińskiej, Anny Mędrzeckiej-Stefańskiej oraz Kajetana Mojsaka, członkiń i członków zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej.

15.02.2020
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 16(2) | 2019

Journal issue title: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

09.04.2018
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 12(2) | 2017

Journal issue title: Filozofia przypisów

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” zachęca do namysłu nad „filozofią przypisów”, rozumianą nie tylko jako zbiór określonych zasad sporządzania objaśnień, ale odnoszącą się do określonej postawy, jaką przyjmuje edytor podczas opracowywania tekstu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.