Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 19.04.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Strony Poezji

Institutions:

"Strony Poezji" – portal poświęcony polskiej liryce nowoczesnej, skupiający badaczy i krytyków różnych orientacji, otwarty na wszystkie dykcje i wszystkie środowiska poetyckie.
Elementy strony – leksykon twórców, zjawisk i tendencji, monografie poszczególnych poetów, antologie ważnych wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, zapisy rozmów z poetami, kalendaria i zestawienia bibliograficzne, biblioteka publikacji poświęconych poezji, zdjęcia i materiały wideo – złożą się na sukcesywnie uzupełniane kompendium wiedzy o dokonaniach i przemianach polskiej liryki nowoczesnej, a tym samym tworzyć będą przestrzeń rezonansu dla współczesnych wierszy i dla ich uważnej lektury.
 

 

Polska poezja współczesna – od jej późnoromantycznych początków po utwory pisane w ostatnich latach – to jeden z najistotniejszych obszarów naszej kultury. Od wielu dziesięcioleci pisane po polsku wiersze – pielęgnujące wewnętrzne bogactwo i siłę polszczyzny, poszerzające jej granice, a przy tym odkrywcze artystycznie, myślowo odważne, doniosłe poznawczo i egzystencjalnie, będące niejednokrotnie formą duchowego doświadczenia – na różne sposoby współtworzą polską rzeczywistość i jednocześnie coraz wyraźniej stanowią ważną część światowego dziedzictwa kulturowego. Warto tym wierszom przyglądać się z uwagą. Warto wsłuchiwać się w głosy współczesnych poetów i towarzyszących im krytyków. Temu właśnie mają służyć "Strony Poezji" – portal poświęcony polskiej liryce nowoczesnej, skupiający badaczy i krytyków różnych orientacji, otwarty na wszystkie dykcje i wszystkie środowiska poetyckie.
"Strony Poezji" to przedsięwzięcie "w toku" – z założenia wielogłosowe, wciąż rozbudowywane, poszerzające swój materiałowy i problemowy zakres, ale zmierzające do zbudowania całościowego i pogłębionego obrazu polskiej poezji współczesnej.

Elementy portalu – leksykon twórców, zjawisk i tendencji, monografie poszczególnych poetów, antologie ważnych wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, zapisy rozmów z poetami, kalendaria i zestawienia bibliograficzne, biblioteka publikacji poświęconych poezji, zdjęcia i materiały wideo – złożą się na sukcesywnie uzupełniane kompendium wiedzy o dokonaniach i przemianach polskiej liryki nowoczesnej, a tym samym tworzyć będą przestrzeń rezonansu dla współczesnych wierszy i dla ich uważnej lektury.

Instytucja realizująca projekt:

  • Ośrodek „Brama Grodzka ‐ Teatr NN” w Lublinie

Partner projektu

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
  • Komitet Nauk o Literaturze PAN;
  • Wydawnictwo a5


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
19 April 2021; 21:31 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 11:01 (Mariola Wilczak)

See also

13.09.2018

Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej

13.09.2018

Monografia poezji Miłosza w analizach jego wierszy pt. "Dzieje/Historia Miłosza w 24 wierszach"

13.09.2018

Opracowanie wyboru poezji Jana Lechonia. Jan Lechoń: "...w mym sercu jak w bursztynie..." Wybór wierszy, przekładów i dramatów poetyckich. Oprac. ...

24.10.2017

Polskie serie przekładowe wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów

Projekt pozwolił na wypracowanie nowej metody badania przekładów i ich funkcjonowania w literaturze narodowej oraz doprecyzowanie używanego dotychczas w polskiej translatologii pojęcia "seria przekładowa". Zostało ono uzupełnione o dwa nowe terminy: "seria tekstualizacji" oraz "seria recepcyjna", a zasadność takich rozróżnień terminologicznych i ich znaczenie dla nauki o przekładzie zostało uzasadnione w cyklu publikacji polsko i angielskojęzyczych. Przygotowana do druku monografia: Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów prezentuje wszystkie wyniki badań wraz z tekstami przekładów wierszy Whitmana (w wielu wypadkach niepublikowanymi od czasu pierwodruku, w jednym przypadku wydobytym z manuskryptu, w kilku z programów radiowych) oraz z tekstami intertekstulanie/ intersemiotycznie związanymi z oryginałem i jego przekładami. Monografia przynosi zarówno bogatą refleksję teoretyczną i metodologiczną na temat kulturowego funkcjonowania przekładu, jak i dokładną analizę dwunastu serii recepcyjnych, które wytworzyły w kulturze polskiej poszczególne wiersze Whitmana. Tak opracowana publikacja przyczynić się może do dyskusji metodologicznej nad kierunkami rozwoju filologii narodowej i obcej, a zwłaszcza komparatystyki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.