Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2016 - 23.09.2016
Added on: 20.03.2016

Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały

serdecznie zaprasza

do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu

„W kręgu problemów antropologii literatury”,

która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-23 września 2016 r.:

19-21 września w Grodnie, a 22-23 września w Białymstoku

 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje).

Chętnych do wzięcia udziału w dwóch etapach konferencji prosimy, aby nadsyłać dwa oddzielne zgłoszenia na odpowiednie adresy elektroniczne.

 

Temat konferencji w Białymstoku: „Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów”.

 W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad następującymi kwestiami:

● Profetyczne gatunki literackie: apokalipsy, proroctwa, przepowiednie, wizje, wieszcze sny, utopie i antyutopie, fantastyka naukowa, „powieści-ostrzeżenia”; dyskurs literacki wobec dyskursu religijnego i naukowego.

● Historyczne i literackie portrety proroków, jasnowidzów, wróżbitów, uczonych-futurologów, pisarzy-fantastów itp.

● Wizje i prognozy wobec realnej rzeczywistości: sprawdzalność przepowiedni w przeszłości, literatura współczesna wobec realnych i przepowiadanych zagrożeń;      perspektywy trans- i posthumanizmu.


Temat konferencji w Grodnie: «Антропология времени». 

Organizatorów interesują następujące problemy:

  • культурные и национальные модели времени и их отражение в литературе и языке;
  • категории вечность-история-повседневность, временность-постоянство, в их влиянии на ментальность и поведенческие установки человека;
  • письмо-телефон-телеграф-электронная почта как маркеры и знаки времени;
  • время в координатах информационной цивилизации;
  • время в разных пространствах – в мегаполисе, большом и маленьком городе, время в деревне, усадьбе, на даче; время в отпуске и в ситуации цейтнота, стресса;
  • остановившееся и/или остановленное время;
  • время измененного сознания (творчество, болезнь и т.д.).

Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego tematu. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauk filologicznych (literaturoznawców i lingwistów), ale także innych dziedzin humanistyki – filozofów, historyków, kulturologów.

Prosimy o powiązanie problematyki antropologicznej z poetyką utworów literackich.

Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Koszty udziału w konferencji (przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów.

Język referatu: polski lub rosyjski, białoruski, ukraiński.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 1 lipca 2016 r. na adres e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com (Białystok) lub helen-bogdevich@yandex.by (Grodno).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

                                                                                 Z wyrazami szacunku,

                                                                                              Organizatorzy konferencji

                                                                                              Prof. dr hab. Wanda Supa

                                                                                  Проф. Татьяна Евгеньевна Автухович

                                                                                              Sekretarz konferencji

                                                                                              dr Ewa Pańkowska

                                                                                              dr Weronika Biegluk-Leś

                                                                                              магистр  Елена Богдевич

Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. Wanda Supa

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej

Pl. Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

Fax: 85 745 74 49, tel.: 85 745 74 50

Tel.: 504-330-189 (Ewa Pańkowska); 504-210-915 (Weronika Biegluk-Leś)

e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com 

 

Grodno: + 375 29 7830943 (Т.Е. Автухович);

e-mail:  helen-bogdevich@yandex.by  

Information

Application deadline for speakers:
01.07.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.