Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.09.2017 - 19.09.2017
Added on: 13.06.2017

Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie

oraz

Urząd Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie

zapraszają do Krakowa na konferencję naukową, która odbędzie się 18 i 19 września 2017 roku "Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość".

Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi. Edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej. Istnieje zatem potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i w Polsce.

Kluczowymi wątkami tematycznymi, ważnymi z tak rozumianej perspektywy edukacyjnej, są naszym zdaniem następujące obszary i zagadnienia:

 • uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole;
 • edukacja włączająca w perspektywie psychologicznej, pedagogicznej i glottodydaktycznej;
 • wpływ obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym na środowisko szkolne;
 • kompetencje (między)kulturowe uczniów i nauczycieli polskich szkół;
 • świadomość znaczenia inkluzji w środowisku polskich pedagogów i nauczycieli (także glottodydaktyków);
 • znaczenie znajomości języka w procesie inkluzji;
 • język polski jako język edukacji w kontekście procesów inkluzyjnych;
 • edukacja przedmiotowa jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową
  i językową;
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) jako glottodydaktyczny instrument sprzyjający sukcesowi inkluzji językowej i kulturowej;
 • rozwiązania programowe i metodologiczne dydaktyki języka polskiego jako obcego
  i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce języka polskiego jako drugiego;
 • dobre praktyki w zakresie nauczania innych języków jako drugich w innych systemach edukacyjnych;
 • zarządzanie językową i kulturową różnorodnością w szkołach (szanse i zagrożenia).

Chcemy, aby dyskusja nad tak sformułowanymi zagadnieniami miała charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy socjologów, pedagogów, glottodydaktyków i psychologów, zainteresowanych  problematyką inkluzji oraz kształceniem językowo-kulturowym uczniów polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku Program Miejski „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Celem programu „Otwarty Kraków” jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracja cudzoziemców w Krakowie.

Formularze zgłoszeniowe z tematem i abstraktem referatu prosimy przesyłać na adres eduintegra.ils@uw.edu.pl do 30 czerwca 2017. Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej. Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

Komitet Organizacyjny

Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal – Przewodniczący

Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka

Urszula Majcher-Legawiec

Mariusz Czech

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)
Prof. SGGW  dr hab. Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Prof. dr hab. Irina Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie, Ukraina)
Dr hab. Marta Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Information

Application deadline for speakers:
29.06.2017 22:00
Application deadline for participants:
29.06.2017 22:00

See also

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

29.03.2016

VI Glosa do Leksykografii

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

05.02.2017

Odczyt dr hab. Ewy Młynarczyk, prof. UP, pt. "Frazeologia nagłówków internetowych (na przykładzie wybranej grupy frazemów)"

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 14 lutego o godz. 18.15 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, sala 24 na parterze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.