Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.09.2017 - 19.09.2017
Added on: 13.06.2017

Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie

oraz

Urząd Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie

zapraszają do Krakowa na konferencję naukową, która odbędzie się 18 i 19 września 2017 roku "Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość".

Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi. Edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej. Istnieje zatem potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i w Polsce.

Kluczowymi wątkami tematycznymi, ważnymi z tak rozumianej perspektywy edukacyjnej, są naszym zdaniem następujące obszary i zagadnienia:

 • uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole;
 • edukacja włączająca w perspektywie psychologicznej, pedagogicznej i glottodydaktycznej;
 • wpływ obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym na środowisko szkolne;
 • kompetencje (między)kulturowe uczniów i nauczycieli polskich szkół;
 • świadomość znaczenia inkluzji w środowisku polskich pedagogów i nauczycieli (także glottodydaktyków);
 • znaczenie znajomości języka w procesie inkluzji;
 • język polski jako język edukacji w kontekście procesów inkluzyjnych;
 • edukacja przedmiotowa jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową
  i językową;
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) jako glottodydaktyczny instrument sprzyjający sukcesowi inkluzji językowej i kulturowej;
 • rozwiązania programowe i metodologiczne dydaktyki języka polskiego jako obcego
  i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce języka polskiego jako drugiego;
 • dobre praktyki w zakresie nauczania innych języków jako drugich w innych systemach edukacyjnych;
 • zarządzanie językową i kulturową różnorodnością w szkołach (szanse i zagrożenia).

Chcemy, aby dyskusja nad tak sformułowanymi zagadnieniami miała charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy socjologów, pedagogów, glottodydaktyków i psychologów, zainteresowanych  problematyką inkluzji oraz kształceniem językowo-kulturowym uczniów polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku Program Miejski „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Celem programu „Otwarty Kraków” jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracja cudzoziemców w Krakowie.

Formularze zgłoszeniowe z tematem i abstraktem referatu prosimy przesyłać na adres eduintegra.ils@uw.edu.pl do 30 czerwca 2017. Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej. Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

Komitet Organizacyjny

Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal – Przewodniczący

Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka

Urszula Majcher-Legawiec

Mariusz Czech

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)
Prof. SGGW  dr hab. Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Prof. dr hab. Irina Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie, Ukraina)
Dr hab. Marta Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Information

Application deadline for speakers:
29.06.2017 22:00
Application deadline for participants:
29.06.2017 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.