Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.05.2016
Added on: 15.03.2016

Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym.

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP na Wydziale Humanistycznym reprezentowany przez prof. dr hab. BarbaręBonieckąi Zakład Dziennikarstwa na Wydziale Politologii reprezentowany przez dr AnnęGranat zapraszają na konferencję z cyklu „Recepcja mediów” (trzecią z kolei), która będzie poświęcona wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na uczniów od 13 roku życia.

Ze względu na interdyscyplinarny i środowiskowy charakter konferencji zapraszamy do udziału w niej zarówno badaczy: psychologów, pedagogów, medioznawców, językoznawców, socjologów, filozofów, a nawet przedstawicieli nauk medycznych, jak i nauczycieli-praktyków języka polskiego, etyki, informatyki, a także działaczy organizacji
i fundacji związanych z szeroko rozumianą edukacją medialną.

Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty, a także wnioski płynące z obrad posłużą jako wartościowy głos w dyskusji nad rolą środków masowego przekazu w funkcjonowaniu społecznym młodzieży oraz potwierdzą niewątpliwą i od lat zgłaszaną przez naukowców i nauczycieli potrzebę wprowadzenia do szkół przedmiotu medialnego bądź odpowiedniej ścieżki przedmiotowej, dzięki której młodzież uczyłaby się o środkach masowego przekazu w sposób programowy.

Liczymy także na to, że uczestnicy konferencji jako współautorzy zechcą partycypować w publikacji czwartego tomu z serii „Recepcja mediów”, stanowiącej spójną całość, gdyż zawierającej opracowania zagadnień związanych z odbiorem przekazu medialnego przez kolejne grupy wieku: od dzieci przedszkolnych, szkolnych i teraz – młodzież w wieku szkolnym.

Będziemy wdzięczne za zgłoszenie tematu wystąpienia i deklarację udziału
w spotkaniu oraz wpłatę do 9 kwietnia 2017 roku. Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 350 zł.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Kontakt z organizatorami konferencji i zgłoszenia możliwesą drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej.

Dr Anna Granat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Zakład Dziennikarstwa

Wydział Politologii

pl. Litewski 5, p. 204

20-080 Lublin

agranat@interia.eu

 

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej; Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 222

20-031 Lublin

e-mail: barbara.boniecka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dr Anna Granat

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Information

Application deadline for speakers:
20.03.2016 22:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.