Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.09.2024 - 28.09.2024
Added on: 15.05.2024

Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków)

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków), która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym (ul. K. Obitza 1) w dniach 27-28 września 2024 roku.

Celem interdyscyplinarnego spotkania będzie naukowa refleksja skoncentrowana wokół egodokumentów, zarówno powstałych w wiekach dawnych, jak i współcześnie. Zgodnie z definicją zaproponowaną w 1958 roku przez twórcę tego terminu, holenderskiego historyka i pisarza Jacoba (Jacquesa) Pressera, obejmujemy nim wszelkie źródła, w których autor opowiada o swoich uczuciach, o życiu prywatnym, w sposób zamierzony lub niezamierzony ujawniając swoje ego. I choć pojęcie to nie jest nowością w świecie nauki, w polskich badaniach ciągle nie zadomowiło się na tyle, aby jego znaczenie było powszechnie rozpoznawalne, więcej, funkcjonuje ono w dwóch formach zapisu: z łącznikiem, przejętej z języków obcych, oraz bez niego, zgodnie z naszymi rodzimymi normami ortograficznymi. Podczas gdy termin jest coraz powszechniej używany w badaniach historycznych i socjologicznych, w środowisku filologów pojawia się on rzadziej, mimo że to właśnie ci ostatni od dawna podkreślali i charakteryzowali specyfikę różnorodnych gatunków zaliczanych do literatury dokumentu osobistego, w której zapis wydarzeń odbywa się poprzez perspektywę „ja”, często w istotny sposób modyfikującą obraz świata. Liczymy na twórczą wymianę myśli badaczy reprezentujących różne dyscypliny, którzy pokażą znaczenie tych źródeł dla ich naukowych dociekań, a także podzielą się swymi refleksjami metodologicznymi i genologicznymi płynącymi z analizy różnych form wypowiedzi nie tylko opisujących rzeczywistość, lecz także samego opisującego, ukazujących przyjmowaną przez niego strategię prezentacji czy autoprezentacji, podporządkowaną tradycji gatunku lub ją w jakiś sposób modyfikującą. Istotne wydaje się również pytanie o funkcjonowanie egodokumentów w świecie współczesnej cyfrowej komunikacji.

Konferencja jest finansowana w ramach projektu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1736) — opracowanie filologiczno-historyczne i edycja” (nr 0343/NPRH9/H11/88/2021), dlatego nie obowiązuje opłata za uczestnictwo. Organizatorzy pokrywają koszty materiałów konferencyjnych oraz wyżywienia: przerw kawowych w obydwa dni, obiadu i uroczystej kolacji 27 września. Noclegi uczestnicy finansują we własnym zakresie. W późniejszym terminie podane zostaną informacje dotyczące bazy noclegowej.

Tematy dwudziestominutowych wystąpień oraz abstrakty należy przesłać do 15 czerwca 2024 roku na adres sekretarz konferencji dr Sabiny Kowalczyk-Wesołowskiej: sabina.kowalczyk@uwm.edu.pl. Zgłoszenia trzeba dokonać na załączonym formularzu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród nadesłanych tematów. Liczbę uczestników konferencji determinuje budżet określony w umowie grantowej. Publikacja tomu pokonferencyjnego nie jest przewidziana (NPRH nie finansuje tego typu publikacji), autorów referatów o charakterze literaturoznawczym organizatorzy zapraszają do złożenia artykułów w czasopiśmie „Prace Literaturoznawcze” znajdującym się na liście ministerialnej, indeksowanym w Bazie SCOPUS (po uzyskaniu pozytywnych recenzji ukażą się one w 2025 roku). Na Wydziale Humanistycznym UWM funkcjonują także inne czasopisma naukowe, które również zapraszają na swoje łamy: https://wh.uwm.edu.pl/czasopismarłoverlay-context=nauka.

W imieniu organizatorów
dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (kierownik Katedry Literatury Polskiej)

Komitet organizacyjny:
dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (przewodnicząca)
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
dr Sabina Kowalczyk-Wesołowska (sekretarz) sabina.kowalczyk@uwm.edu.pl
dr Katarzyna Zawilska
dr Mikołaj Tomaszewski
dr Bartłomiej Łyczak

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
15.06.2024 23:00
Added on:
15 May 2024; 09:49 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
15 May 2024; 09:55 (Grzegorz Igliński)

See also

26.04.2018

Orientalizm w literaturach świata

Sesja Międzywydziałowego Zespołu Komparatystycznego Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego Orientalizm w literaturach świata będzie kontynuacją rozważań nad narracjami tubylczości w literaturach świata. Organizatorzy tym razem chcą się skupić nie tyle na narracjach zmarginalizowanych i lokalnych, ile na sposobach, w jaki są one przejmowane i podporządkowywane.

04.11.2022

I Spotkanie Literaturoznawcze (UWM w Olsztynie)

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Spotkaniu Literaturoznawców, które odbędzie się 25 listopada 2022 roku. Głównym celem seminarium jest zarówno integracja społeczności akademickiej, jak też wymiana doświadczeń naukowych oraz inicjowanie wspólnych i międzyfilologicznych projektów badawczych.

12.02.2021

Zaproszenie do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe

27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowił patronów 2021 roku. Wśród nich znalazł się Stanisław Lem. Jako redakcja naukowego periodyku, poświęconego literaturze i kulturze od czasów najdawniejszych do współczesności, chcielibyśmy przyłączyć się do udziału w obchodach Roku Stanisława Lema, i zaprosić do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”, istniejących przy Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod hasłem: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe.

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.