Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.04.2018 - 22.04.2018
Added on: 11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

 • historia fantastyki;
 • fantastyczność w historii literatury;
 • realizm magiczny;
 • fantastyka grozy i horror;
 • groza i gotycyzm;
 • fantasy i fantastyka mitopoetyczna;
 • science fiction, futurologia, fantomatyka;
 • fantastyka postapokaliptyczna;
 • fantastyka dla dzieci i młodzieży;
 • fantastyka superbohaterska;
 • fantastyka i sztuki plastyczne;
 • fantastyczne filmy, komiksy, seriale, animacje, gry wideo;
 • fantastyczna narraktywność: RPG i LARP;
 • kultowe teksty fantastyczne i kanon fantastyki;
 • “drugi obieg” fantastyki: krytyka literacka, festiwale i konwenty;
 • fandom i aktywność fanów;
 • nagrody za twórczość fantastyczną;
 • fenomen Disneya;
 • najnowsze nurty krytyczne i szkoły interpretacyjne w badaniach nad fantastyką;
 • fantastyka a aktualne dyskursy społeczno-polityczne;
 • płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
 • fantastyka i tabu;
 • fantastyka i religia;
 • subkreacja i światotwórstwo fantastyczne;
 • narracje transmedialne w fantastyce;
 • bestiariusze i monstrualność w fantastyce;
 • figury i postacie fantastyczne;
 • fantastyka a technologia;

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tryumfy.wyobrazni@gmail.com mija 28 marca 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie. Informacje o publikacjach dotychczas zrealizowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta – w dwóch seriach wydawniczych – znajdują się na stronie internetowej: factaficta.org w zakładce “Publikacje”.

Komitet organizacyjny

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa

dr hab. prof. UMCS Paweł Frelik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)
dr Sylwia Borowska-Szerszun (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Kontakt: tryumfy.wyobrazni@gmail.com

(Informacje Organizatorów)

Information

Address:
Uniwersytet Pedagogiczny (sala 539), ul. Podchorążych 2, Kraków
Application deadline for speakers:
28.03.2018
Fee:
350 zł
Added on:
11 March 2018; 10:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 March 2018; 10:09 (Mariola Wilczak)

See also

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.