Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.11.2016 - 30.11.2016
Added on: 01.10.2016

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania / V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Cykl konferencji „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” realizowany jest od 2007 roku. Dotąd zorganizowano cztery konferencje, na których badacze komunikacji z wielu ośrodków naukowych dyskutowali o elementach sytuacji komunikacyjnej, m.in. o specyfice aktywności nadawczo-odbiorczej, sposobach komponowania i interpretowania tekstów, percepcji zachowań komunikacyjnych i ich charakteru w różnych dyskursach i kontekstach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i integruje środowiska naukowe reprezentujące różnorodne metodologie badań nad komunikowaniem, szczególnie komunikatywistów, kognitywistów, a także badaczy komunikacji ze szkoły konstruktywistycznej.
Tegoroczna konferencja ma szczególny charakter – dedykowana jest Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70-lecia urodzin. Długa i niezwykle owocna działalność naukowa Pani Profesor inspiruje wielu językoznawców (i szerzej także badaczy komunikacji) do charakteryzowania zjawisk, które od wielu lat pozostają w kręgu Jej szczególnego zainteresowania. Są to zagadnienia związane z językiem wartości, językowym obrazem świata, etyką komunikowania
w różnych dyskursach, szczególnie w polityce i mediach (także medium internetowym).

Proponowana tematyka konferencji:

 • etyka komunikowania społecznego i politycznego,
 • język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym,
 • wartościowanie w dyskursie medialnym,
 • etyka i wartościowanie w mediach społecznościowych,
 • wartościowanie w dyskursie internetowym,
 • wartościowanie w dyskursie migracyjnym,
 • językowy obraz świata w wypowiedziach polityków,
 • językowy obraz świata w tekstach internetowym,
 • język wartości w ujęciu językoznawstwa kognitywnego,
 • korpusy językowe w badaniach wartości i etyki dyskursu.

Organizator:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
KATEDRA DZIENNIKARSTWA, NOWYCH MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Informacje organizacyjne i terminy:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.komunikacja.ukw.edu.pl w zakładce: SytKom 2016 do 15 września 2016 roku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy mgr Alicji Żardeckiej sekretarza konferencji: alicjazardecka@gmail.com.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wpłacić do 15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
KREDYT BANK S.A. Oddział Bydgoszcz
nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z tytułem: Konferencja „SytKom” 2016
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, catering, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje zakwaterowania – osobom zainteresowanym organizatorzy mogą przedstawić ofertę polecanych  bydgoskich hoteli.

SEKRETARZE KONFERENCJI:
mgr Monika Betyna  monika.betyna@gmail.com
mgr Alicja Żardecka  alicjazardecka@gmail.com

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka grazkasaw@wp.pl
prof. nadzw. dr hab. Anna Bączkowska ab@ukw.edu.pl
dr Wiesław Czechowski w.czechowski@ukw.edu.pl

Information

Application deadline for speakers:
15.09.2016 17:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.