Polish Studies Bulletin
Date of the event: 21.09.2019 g.12:00 - 21.09.2019 g.16:30
Added on: 05.09.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity)

Type of the event:
Symposium
Target groups:
Independent academics, Doctors, Others

Jak sensy wpisane w przestrzeń mogą wpływać na jej zagospodarowanie? W jaki sposób władza wykorzystuje semantykę miejsca, by oddziaływać na społeczeństwo? Czy literaturoznawstwo może pomóc w rekonstrukcji doświadczania przestrzeni w danym okresie historycznym oraz, w jaki sposób metamorfoza miejsca staje się elementem walki mentalnej? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytania, a także rozważania nad „architekturą wyobrażoną”, która staje się nośnikiem tożsamości (np. w sytuacji podtrzymywania jej poza granicami kraju) podejmą badacze reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe.

Efektem dotychczasowych prac międzydziedzinowego zespołu Literaturoznawstwa architektonicznego (działającego w IBL PAN) jest wypracowany model badania „miejsc trudnych” – czyli rzeczywistych obszarów, których semantyka stwarza problem decyzyjny dotyczący ich przekształcania. Pragniemy poszerzyć dotychczasowe badania także o kontekst przestrzeni wyobrażonych, związanych z konkretnymi ideami/treściami kształtowanymi na emigracji. Te istniejące w rzeczywistej przestrzeni, a jednak „wykreowane” miejsca (znajdujące się poza terytorium rodzimego kraju) są nie tylko ważne tożsamościowo, ale poprzez istnienie w innych realiach społeczno-kulturowych mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się współczesnych metodologii badawczych.

Komitet Naukowo-Organizacyjny

prof. dr.hab. Halina Taborska (IKE PUNO)
dr Justyna Gorzkowicz (IKE PUNO)
dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
dr Marian Zastawny (INT PUNO)
mgr Halina Stochnioł (Sekretarz PUNO)
mgr Jarosław Solecki (IKE PUNO)

Program wydarzenia

12.00
Otwarcie sympozjum
prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski, Rektor PUNO
12.15
Słowo wstępne
dr Justyna Gorzkowicz (IKE PUNO, Londyn)
12.30
Czym są Literaturoznawstwo architektoniczne i „miejsca trudne”
dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN, Warszawa)
13.00
Zobaczyć z dołu? O możliwościach napisania historii kulturowej Traktu Królewskiego

dr Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa)
13.30
Fenomen Ogrodu Saskiego jako letniego salonu Warszawy

mgr Krzysztof Mordyński (IS PAN/ Muzeum UW, Warszawa)
14.00
Miejsca tożsamościowe w perspektywie architektury wyobrażonej

dr Justyna Gorzkowicz (IKE PUNO, Londyn)
14.30
Przerwa kawowa
15:00
Dyskusja, moderator: prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski (INT PUNO)
16:30
Zamknięcie sympozjum

W załącznikach wersja w pdf (do pobrania).

Wydarzenie organizowane w ramach badań finansowanych przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki” w latach 2016 – 2019. Grant Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies), IBL PAN, kierownik: dr Aleksandra Wójtowicz, nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016.


The Polish University Abroad in London & The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

has the pleasure to invite you to an academic symposium

THE ARCHITECTURAL LITERARY STUDIES: PLACE AND IDENTITY

Saturday, September 21, 2019 in the Multimedia Auditorium of the Polish Social & Cultural Association, at 12:00 PM
(238–246 King Street, London, 4
th floor)

What kind of cultural meanings can influence space and its urban planning? How do decision makers use the semantics of a place in order to exert influence on society? Can literary studies help to reconstruct the experience of a space at a particular historical time, and how could the metamorphosis of the place become part of the symbolic struggle? Researchers representing distinct branches and research centers will try to answer these questions. They will also raise the matter of ‘imagined architecture’, which is slowly becoming a carrier of identity (for example when it needs to be supported abroad).

The research carried out by the international Architectural Literary Studies team, from the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, is a model of exploring ‘difficult places’. These are areas whose semantics bring on a decision-making problem regarding its transformation. We wish to expand previous research on this topic by adding a context of imagined space in terms of specific ideas that are shaped by émigré milieus. Those that exist in actual space, which are, however, ‘created/imagined’ places (located outside one’s homeland) are important not only in terms of identity, but because they exist in various realities of social and cultural life, and can thus have a significant impact on defining contemporary research methodologies.

The symposium feature scholars from the Institute of European Culture, The Institute of Technical Sciences of the Polish University Abroad in London and participants of a study group working on behalf of The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Science. You are more than welcome to join us.
 

The Scientific and Organizing Board:

Prof. D. Sc. Halina Taborska (The Institute of European Culture, Polish University Abroad in London, London)
Ph.D. Justyna Gorzkowicz (The Institute of European Culture, Polish University Abroad in London, London)
Ph.D. Aleksandra Wójtowicz (The Institute of Literary Research of The Polish Academy of Science, Warsaw)
Ph.D. Marian Zastawny (The Institute of Technical Sciences of Polish University Abroad, in London)
MSc Halina Stochnioł (Secretary of Polish University Abroad, London)
MA Jarosław Solecki (The Institute of European Culture, Polish University Abroad in London)

Programme:

12:00 Welcome speech by Prof. D. Sc. Tomasz J. Kaźmierski, PUNO Rector
12:15 Introduction
Ph.D. Justyna Gorzkowicz (The Institute of European Culture, Polish University Abroad in London)
12:30
What are the architectural literary studies and ‘difficult places’?
Ph.D. Aleksandra Wójtowicz (The Institute of Literary Research of The Polish Academy of Science, Warsaw)
13:00
Seen from the bottom? Lecture about the possibilities in writing the history of culture of the Royal Route.
Ph.D. Igor Piotrowski (The Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
14:30
The phenomenon of the Saxon Garden as a summer parlour of Warsaw
MSc Krzysztof Mordyński (The Polish Academy of Science, Institute of Art/ University of Warsaw Museum, Warsaw)
15:00
Places of identity in terms of emigration regarding to “imagined architecture”
Ph.D. Justyna Gorzkowicz (The Institute of European Culture, PUNO)
15:30 Coffee break
15:45 Discussion, moderator: Prof. D. Sc. Tomasz J. Kaźmierski
16:30 Conclusion

The research is funded as a part of the National Programme for the Development of Humanities of the Minister of Science and Higher Education in the years 2016–2019. Grant “Architectural Literary Studies”, IBL PAN, project manager: Ph.D. Aleksandra Wójtowicz, 0176/NPRH4/H2a/83/2016.

Tłumaczenie na język angielski: Karolina Hasiec, University of Roehampton, English Literature Department of English Literature and Creative Writing,  w ramach współpracy z Laboratorium Lingua-Brandingu, ZWKLiA, IKE, PUNO Londyn

Information

Address:
238-246 KING STREET, POSK, W6 0RF HAMMERSMITH LONDON, Sala Multimedialna
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

Interlocutor:
Aleksandra Wójtowicz

_____________________________________

Related to the event


See also

12.11.2015

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki. Strona konferencji: http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym

19.04.2016

Kultura logorei 24/7 i co z tego wynika - wykład prof. dr. hab. Wojciecha Burszty

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM w Olsztynie

07.09.2016

Antropologia komunikacji. Oblicza pisma

Specyfika wizualnych systemów komunikacji, tworzonych od starożytności aż do czasów współczesnych, mimo różnic formy i obszaru geograficznego, zawsze wiąże się z ich funkcją społeczną i rolą w kulturze. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się bliżej tym relacjom — sposobom używania znaków graficznych w komunikacji między członkami społeczności, przyczynom ich tworzenia i sposobom, w jaki się rozwijają, gdy staną się już częścią kulturowej wspólnoty.

31.01.2017

Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprazsza na II Interdyscyplinarną konferencję naukową "Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach", która odbędzie się w dniach 30–31 marca 2017 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.