Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.11.2017 - 06.11.2017
Added on: 20.09.2017

Media w społeczeństwie – społeczeństwo w mediach

Type of the event:
Conference
City or town:
Bielsko-Biala

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE – SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACH.

Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”

Termin konferencji: 6 listopada 2017 r.

Miejsce konferencji: Kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Tematyka konferencji:

Teoretycy analizujący społeczeństwa współczesne często określają je mianem społeczeństw masowych. Ich zręby ukształtowały się w XIX wieku pod wpływem rewolucji przemysłowej i zachodzących w tym okresie procesów urbanizacji i industrializacji. Istotną rolę od samego początku istnienia tych społeczeństw odgrywały media. Początkowo prasa, nieco później radio, telewizja, a obecnie Internet i związane z nim media społecznościowe. Rola mediów jest pochodną tego jak społeczeństwa zdecydują się z nich korzystać. Przy czym warto podkreślić, że zależność ta jest wzajemna. Z jednej strony społeczeństwa wpływają na media i ich funkcje, z drugiej media wpływają na społeczeństwa i zmiany w nich zachodzące. Media w społeczeństwach nowoczesnych nie tylko dostarczają jednostkom i grupom informacji, ale także mobilizują je do określonych działań i realizacji różnego rodzaju celów. Doskonałym przykładem tego są współczesne ruchy społeczne, których jedną z podstawowych cech wymienianych przez Manuela Castellsa jest usieciowienie w oparciu o Internet i sieci komunikacji mobilnej. Ruchy działając nadal w przestrzeni miejskiej, funkcjonują równolegle w przestrzeni Internetu. Stają się lokalne i globalne zarazem. Nieoceniona jest także rola mediów w promocji pomocniczości, postaw prospołecznych i promowaniu idei solidaryzmu i wspólnotowości. Zauważalny jest także wpływ mediów na podtrzymywanie i wyrażanie kultury dominującej, współtworzenie i promowanie wspólnoty wartości i wymiany społecznej, wzmacnianie więzi społecznych.

Media w swoim aspekcie rozrywkowym z kolei umożliwiają odprężenie i oderwanie się od rzeczywistości, organizację czasu wolnego, relaks, ale też pokazują jak poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu można integrować społeczność i angażować ją do działania. Wszystkie te zagadnienia są istotne z punktu widzenia funkcji i roli mediów w dzisiejszych czasach oraz ich praktycznego zastosowania. Dlatego tak ważna jest rozmowa, wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych badań prowadzonych w tym zakresie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji i włączenia się w dyskusję nad tytułowymi kwestiami.

1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na karcie zgłoszenia) prosimy przesyłać w terminie do 15 października 2017 r. na adres: kpiatek@ath.bielsko.pl lub kapiatek@poczta.onet.pl. O zaakceptowaniu tematu Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową.

2. W ramach opłaty konferencyjnej w wysokości 350 złotych zapewniamy posiłki i napoje w trakcie trwania konferencji oraz druk artykułów pokonferencyjnych (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym "Media i Społeczeństwo" (7 pkt MNiSW) oraz egzemplarz autorski pisma.

3. Możliwy jest również druk artykułów w czasopiśmie Media i Społeczeństwo bez uczestnictwa w konferencji. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz wniesienie opłaty w wysokości 270 złotych (zgłoszenie uczestnictwa oraz terminy na zasadach jak dla uczestników konferencji). 

4. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa dnia 25 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (skrót handlowy Bank Pekao S.A.); nr rachunku: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831. Tytułem: Konferencja medialna 2017 „Media w społeczeństwie - społeczeństwo w mediach” + imię i nazwisko uczestnika

UWAGA! Wpłaty można dokonać dopiero po akceptacji zgłoszenia. W przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, nieterminowego złożenia artykułu lub odrzucenia artykułu w procedurze recenzyjnej opłata nie jest zwracana). 

5. Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut.

6. Warunkiem druku artykułu w roczniku Media i Społeczeństwo jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi "MiS", zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma (www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. Publikacja zaplanowana jest na listopad 2018 roku. Artykuły, które nie zmieszczą się w numerze, zostaną opublikowane w kolejnym roku (po spełnieniu powyższych warunków). 

7. Tekst artykułu powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi MiS zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma i przesłany na adres kpiatek@ath.bielsko.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2017 roku.

8. Bieżące informacje dotyczące konferencji zamieszczane będą na stronie www.konferencjamedia.ath.bielsko.pl 

9. Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie MiS dostępne na stronie: www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl 

Do pobrania: 

Istnieje także możliwość wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia. Kopię zgłoszenia otrzymają Państwo pod wskazany adres e-mail. 

O zaakceptowaniu tematu Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego powiadomi drogą mailową.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.