Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.09.2019 - 11.09.2019
Added on: 17.02.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Jest to już IV wspólnie zorganizowana przez środowisko odeskich i białostockich badaczy konferencja naukowa. Tradycją spotkań naukowych w Odessie jest poznawanie dziejów, kultury miasta, udział w spektaklach słynnej Opery Odeskiej.

Zagadnienie badawcze Konferencji:
• Dzieje osadnictwa Polaków w Odessie od 1794 roku po współczesność.
• Literatura, sztuka, architektura jako świadectwa obecności Polaków w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie odeskim.
• Polacy na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego: historia, świadectwa, zapisy.
• Mit Odessy w kulturze polskiej.
• Polacy w Odessie oczyma Ukraińców, Rosjan, Francuzów i innych narodowości zamieszkujących miasto.
• Inne narodowości w Odessie i ich relacje wzajemne.
• Morze jako element mitu odeskie w doświadczeniach społeczności polskiej w Odessie.
• Wkład Polaków w gospodarkę Odessy.
• Biblioteka jako miejsce integracji wielonarodowej wspólnoty odeskiej.
• Polacy w Liceum Richeliewskim na Uniwersytecie im. Ilii Miecznikowa.
• Historia i losy Polaków w Odessie i nad Morzem Czarnym
• Kościół rzymsko-katolicki i jego dzieje w Odessie.
• Działalność kulturalna i naukowa Polaków we współczesnej Odessie.
• Wielonarodowa Odessa z perspektywy innych kultur europejskich i pozaeuropejskich.

Uczestnicy Konferencji otrzymają monografię będącą pokłosiem III spotkania.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 euro. Pokrywa ono koszty wyżywienia i druku monografii pokonferencyjnej. Nie pokrywa kosztów podróży oraz noclegu [organizatorzy zaproponują noclegi w przystępnych cenach].

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja na adres: jlawski@wp.pl.

Recenzowana, punktowana monografia ukaże się w 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję do Odessy!

Prof. Natalia Maliutina                                       Prof. Jarosław Ławski
(Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa)          (Uniwersytet w Białymstoku)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
. Prof. Jarosław Ławski – Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku
. Prof. Natalia Maliutina – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Prof. Evgen Chernoivanenko – Odeski Uniwersytet im. I. Miecznikowa
. Dyr. Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Prof. Oksana Szupta-Wiazowśka – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Dr Iryna Neczytaluk – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Prof. Jarosław Poliszczuk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
. Dr Krzysztof Korotkich – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB
. Dr Marcin Bajko – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB
. Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
. Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Dr Artur Malinowski – Odeski Uniwersytet im. I. Miecznikowa


The Faculty of Philology, the University of Białystok, The Chair in Philological Studies ‘East – West’, The Chair in Ukrainian Literature at The Faculty of Philology, The Odessa I. I. Mecznikov National University and the Łukasz Górnicki Library in Białystok are kindly inviting you to participate in The 5th International Conference “Odessa ad the Black Sea. Polish-Ukrainian Cultural Relations”

The 5th Edition of the Conference is dedicated to THE MYTH OF ODESSA IN WORLD CULTURE: TEXTS – MEDIA – IMAGINATION. The Conference will take place on September 24th – 25th, 2019, in Białystok at the Faculty of Philology, the University of Białystok, and at the Łukasz Górnicki Library.

The Conference languages are English, Polish, Ukrainian, Russian as well as other languages.

The problems to be discussed include:

  • Literary representations of Odessa;
  • Odessa as a mythical city in historiography, paintings, films, visual arts, and theatre;
  • Ukrainian and Polish perspectives on Odessa as contrasted with the perceptions of the city in Western Europe and on other continents;
  • Odessa and the Black Sea as multicultural spaces.

We look forward to your submissions!

*  *  *

The Conference fee is 400 PLN or 100 EURO.

–The conference organizers do not reimburse the costs of travel and accommodation (but they will be happy to help you with hotel bookings).

–The Conference fee includes the costs of publishing the paper, drinks and snacks, and participation in cultural events that will accompany the Conference.

–The Conference proceedings will be published in a peer reviewed monograph as part of a prestigious scholarly series “Colloquia Orientalia Bialostocensia” in 2020.

The deadline for submissions is May 30, 2019. Please send your proposals to odessa2019@wp.pl (or via ‘snail mail’ to the Organizing Committee to the address below.)

– Professor Natalia Maliutina (Odessa, Białystok)

– Professor  Jarosław Ławski (The University of Białystok)

– Director Jolanta Gadek (The Łukasz Górnicki Library)

The Organizing Committee:

The Chair in Philological Studies ‘East – West’

The Faculty of Philology, the University of Białystok

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok, Polska

Tel. 85 745 74 68; jlawski@wp.pl

 

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2019
Fee:
100 euro

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.