Polish Studies Bulletin
Date of the event: 05.06.2019 - 06.06.2019
Added on: 17.02.2019

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students

„Pojęcie treści jest pojęciem z białego dna, lecz w gruncie rzeczy jest ono czymś bardziej tajemniczym i obszerniejszym niż forma; trzeba się tylko chwilę zastanowić” – sugeruje autor Pałuby. Kwestia treści, jego zdaniem, dotyczy bowiem najważniejszych spraw: kulturowego funkcjonowania literatury, jej wartości i odnośności do życia, w tym zwłaszcza sfery humanum, czyli świata ludzkiego, która to „przesącza się przez tajemniczy filtr”, jaki stanowi literatura. Tematyką sesji pragniemy nie tylko przypomnieć dzieło i sylwetkę tego – jak się zdaje – nieco zapomnianego antropologa, krytyka i twórcy literatury, lecz także pochylić się właśnie nad problematyką antropologiczną w literaturze i sztuce. Interesować nas będą zarówno teoretyczne problemy, związane z proponowanym zagadnieniem, jak i analityczne eksplikacje, tropiące treściowe ujęcia losu człowieczego, które przejawiają w różnych dziełach na przestrzeni epok.

Proponujemy podjecie następujących szczegółowych zagadnień:

 • miejsce treści (i formy) w refleksji antropologicznej, historyczno-, krytyczno- i teoretycznoliterackiej;
 • treść dzieła jako zapis (świadectwo, trop) doświadczenia ludzkiego;
 • kwestia „antropomorficznych” właściwości gatunków i rodzajów literackich;
 • antropologia podmiotu, postaci i odbiorcy;
 • zaplecze tematologiczne, filozoficzne i komunikacyjne problematyki narratora, podmiotu i bohatera literackiego;
 • miejsce biografii twórcy w literaturze i badaniach literackich;
 • wątki autobiograficzne i literatura faktu;
 • antropologiczne aspekty wyobraźni twórczej pisarza;
 • świat ludzki i świat tekstowy a zagadnienie mimetyzmu;
 • funkcje społeczne utworów literackich – publiczność literacka i recepcja działa;
 • antropologiczny wymiar materialnych znaków pamięci – przedmiotów, dzieł, miejsc, z którymi miał kontakt i był związany autor;
 • nurty literackie i estetyczne wobec problematyki humanum;
 • transdyscyplinarne implikacje związane z „kategorią człowieka” w kulturze;
 • z kart historii antropologii (badacze, stanowiska, metody).

Mile widziane są inne konceptualizacje związane z proponowaną problematyką.

Forum Nowego Literaturoznawstwa to cykl konferencji (każda odsłona na inny temat), które stanowią okazję dla młodych uczonych do dzielenia się własnymi badaniami oraz są zachętą do wymiany myśli – zarówno w gronie doświadczonych specjalistów, jak i wśród osób wstępujących na grunt naukowy.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych oraz materiały konferencyjne. Planujemy przygotowanie recenzowanego tomu zbiorowego, który ukaże się w afiliowanej przy Wydawnictwie IBL PAN serii: „Forum Nowego Literaturoznawstwa”.

Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15.05.2019 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com. Plik w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię, Nazwisko, Tytuł referatu”, powinien zawierać:

 • abstrakt (max. 300 słów),
 • aktualną afiliację i tytuł naukowy/ zawodowy,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.

Informację o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 18.05.2019 r., program sesji – do 20.05.2019 r.

Rada Naukowa Konferencji
Dr hab. Jan Kordys
Dr Grzegorz Marzec
Dr hab. Jacek Wójcicki

Komitet Organizacyjny
Mgr Jarosław Bedyniak (przewodniczący)
Mgr Mariusz Cisowski
Mgr Anna Jakubas
Mgr Karolina Jaworska
Mgr Zofia Leśnik
Mgr Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (sekretarz)
Mgr Bartłomiej Musajew


PROGRAM III FORUM NOWEGO LITERATUROZNAWSTWA

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji Walki o treść Karola Irzykowskiego


Instytut Badań Literackich PAN

Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Sala 144

05–06.06.2019 r.

 

Dzień pierwszy, 05.06

09.00–10.00 Rejestracja Uczestników Konferencji

10.00–10.30 Otwarcie obrad

10.30–12.00 Twórczość Irzykowskiego i Beksińskiego

 • Ewelina Dziewońska-Chudy (UJD), Częstochowskie ślady Karola Irzykowskiego
 • Aleksandra Siemieniuk (UW), Pałuba jako źródło współczesnej powieści hipertekstowej
 • Elżbieta Hak (UJD), „Istnieje bowiem domniemanie…”. Elementy egzystencjalne w literacko-artystycznym dorobku Zdzisława Beksińskiego

Dyskusja

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.00 Filozofia a literatura

 • Marek Błaszczyk (UMK), Egzystencjalizm jako miejsce spotkania filozofii i literatury
 • Ewelina Zygan (UŚ), Conditio humana sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego a egzystencjalna trwoga Sørena Aabye‘a Kierkegaarda
 • Sara Kurowska (UŁ), Przypadkowość, czyli tragizm humanum?

Dyskusja

14.00–14.30 Przerwa obiadowa

14.30–16.00 Autobiografia i świadectwo

 • Karolina Przysiecka (IBL PAN), Dzienniki Zofii Nałkowskiej jako źródło wiedzy na temat wątków autobiograficznych w twórczości literackiej pisarki
 • Natalia Sadowska (UŁ), O współczesnej powieści testymonialnej na gruncie literatur hispanoamerykańskich
 • Robert Węckowski (UKSW), Tak to pamiętam – relacje autobiograficzne z Warszawskiego Getta (Czarne sezony Michała Głowińskiego i I była miłość w getcie Marka Edelmana)

Dyskusja

 

Dzień Drugi, 06.06

09.00–10.30 Literatura wobec doświadczenia

 • Karina Ćwirzeń (UO), Tworzyć – poza „jądrem ciemności”. Pamiętniki Zofii Stryjeńskiej w świetle zagadnień estetyki antropologicznej
 • Klaudia Muca (UJ), Polskie studia nad doświadczeniem: dominanty, metodologie, braki
 • Katarzyna Sobota (UJK), Doświadczanie miejsc w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyskusja

10.30–11.00 Przerwa kawowa

11.00–12.30 Miejsce autora w tekście

 • Karolina Błońska (UMK), Śmierć autora w fikcji fanowskiej
 • Tomasz Kunicki-Goldfinger (IBL PAN), Treść wobec autoreferencyjności w opowiadaniach Zygmunta Haupta ze zbioru Szpica
 • Paulina Podolska (URz), (Nie)sławny klasyk. Recepcja twórczości Ignacego Szydłowskiego wobec kontrowersji biograficznych

Dyskusja

12.30–13.00 Przerwa obiadowa

13.00–14.30 Literatura w kontekście kulturowym i społecznym

 • Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (IBL PAN), Postać kobiety i mężczyzny w pierwszym komentarzu do Pieśni nad Pieśniami brata Luisa de León
 • Patrycja Kinga Knast (UMK), Literatura jako wytwór i środek kultury terapeutycznej

14.00–14.30 Zamknięcie obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Application deadline for speakers:
15.05.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.