Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.11.2018 - 07.11.2018
Added on: 05.03.2018

Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa zapraszają  na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Tożsamość –  Miejsce – Doświadczenie, któa odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2018 r. w Bydgoszczy.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zapraszają przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, miejsca i doświadczenia jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Warianty tożsamościowe w dyskursie ponowoczesnym
  • Miejsce a kształtowanie tożsamości
  • Miejsce i jego konteksty topograficzne, geopoetyczne
  • Stabilizacja i nomadyzm w narracji
  • Antropologia miejsca
  • Kategoria doświadczenia w mentalnej i językowej reprezentacji
  • Doświadczenia związane z miejscem

Zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów można przesyłać do 15 września 2018 r. na adres: beatamw@abas.pl. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego. Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  10 października 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy, 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: miejsce). Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).

Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematów uczestnicy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Marek Kurkiewicz

dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)

Information

Application deadline for participants:
15.09.2018

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.