Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 16.07.2019
Literature History

Edytorstwo tekstów dawnych

ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

Artykuły zawarte w tym numerze „Sztuki Edycji” pokazują zarówno osiągnięcia współczesnego edytorstwa literatury dawnej, jak i próby podejmowania pracy na tych obszarach, które od dawna czekają na uzupełnienie, weryfikację czy choćby zainteresowanie.

W pierwszej kolejności wskazujemy na osiągnięcia edytorstwa litewskiego. Imponujące, wielojęzyczne wydanie Punktów kazań na Post Wielki językiem litewskim zapisane, a teraz na polski język przetłumaczone Konstantego Szyrwida (1579–1631), przygotowane przez zespół badaczy z Litwy, komentuje jedna z Autorek edycji. Proponujemy także namysł nad projektem wydania antologii polskiej literatury okolicznościowej – a konkretnie poezji, która ukazywała się w Wilnie w drugiej połowie XVIII wieku i tworzyła wówczas swoistą kronikę miasta i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następne artykuły dotykają trzech edytorskich „zaniedbań” środowiska badaczy literatury XVIII wieku: edycji dorobku literackiego Józefa Epifaniego Minasowicza – mniej znanego poety schyłku epoki saskiej i panowania Stanisława Augusta; przekładów na język polski dokonywanych przez Stanisława Kostkę Potockiego, który od lat czeka na opublikowanie swojej twórczości poetyckiej (i prozatorskiej); wreszcie sprawy kluczowej dla badań nad polską poezją drugiej połowy XVIII wieku – projektowanej edycji krytycznej liryków z tzw. Rękopisu Puławskiego Franciszka Dionizego Kniaźnina, poetyckiego testamentu jednego z najwybitniejszych poetów epoki. Ten blok rozpraw uzupełniają: omówienie projektu edycji Dzienniczka Antoniego Edwarda Odyńca, rozważania nad interpunkcją Władysława Stanisława Reymonta, uwagi o nowej edycji dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego oraz szkic dotyczący fenomenu kulturowo-poznawczego, jakim jest archiwum. Archiwum, w którym pracujemy, ilekroć musimy sięgnąć po rękopis, porównać wersje, zajrzeć do autografu; które systematycznie przeszukujemy, próbując odtworzyć życie literackie interesującej nas epoki; w którym szukamy potrzebnych informacji i przekazów; które stopniowo staje się tak ważną częścią naszego zawodowego (czy tylko zawodowego?) życia. W części „materiałowej” publikujemy Epos nuptiale oraz Hymen weselny Jana Karola Dachnowskiego, nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica, korespondencję Adama Naruszewicza i Franciszka Karpińskiego. Przeglądy zamieszczone w ostatniej części numeru pozwalają zorientować się w aktualnej sytuacji edytorskiej polskiej literatury dawnej, ukazującej się w najbardziej znanych seriach wydawniczych.

(ze Wstępu Tomasza Chachulskiego)

List of contents

Tomasz Chachulski, Wstęp

 

Artykuły i rozprawy

Kristina Rutkovska, Rozważania o sposobach edycji zabytków wielojęzycznych powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku

Regina Jakubėnas, Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od projektu antologii do problemów edycji

Agnieszka Lis-Listwon, Problemy edytorskie wydania Zbioru mniejszego poezji polskich drobniejszych Józefa Epifaniego Minasowicza

Katarzyna Grzymała, Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski

Beata Bednarek, Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora

Jan Zieliński, Archiwum jako blizna. Próba apologii ucinka

Monika Myszor-Ciecieląg, Dzienniczek podróży Antoniego Edwarda Odyńca. Kilka uwag o pierwodruku i potrzebie nowej edycji

Jan Falkowski, Centymetr Reymonta. Wielokropki specjalne w Chłopach

Mirosław Strzyżewski, O nowej edycji Dzieł Zygmunta Krasińskiego

                   

Źródła i dokumenty

Sylwia Kawska, Jana Karola Dachnowskiego Epos nuptiale oraz Hymen weselny

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica

Magdalena Bober-Jankowska, Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza

Tomasz Chachulski, (Nie)znany list Franciszka Karpińskiego

                   

Przeglądy i sprawozdania

Jakub Niedźwiedź, O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej

Katarzyna Kossowska, Lubelska Biblioteka Staropolska – o serii wydawniczej

Sandra Kaszak, Książka o książce. Wiedza zawsze użyteczna

                   

Informacje o Autorach

Information

Pages:
158
Author:
Added on:
16 July 2019; 14:33 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
16 July 2019; 14:33 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

20.01.2019
Literature History

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 13(1) | 2018

Journal issue title: Problemy edycji literatury XIX i XX wieku

W najnowszym numerze „Sztuki Edycji” Autorzy proponują przede wszystkim rekonesans po pracach badaczy, którzy swoją uwagę, a nierzadko i naukową pasję, skoncentrowali na archiwaliach pochodzących z ostatnich dwustu lat.

09.04.2021
Literature studies

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 18(2) | 2020

Journal issue title: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

15.02.2020
Literature studies

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 16(2) | 2019

Journal issue title: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.