Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 26.07.2019
Deadline for applications: 31.07.2019

„PIK-owy Laur” – promocja literatury w mediach

Institutions:

Polska Izba Książki oraz Festiwal Conrada zapraszają do udziału w konkursie dla pracowników mediów, którzy popularyzują czytelnictwo i stylumują rozwój środowiska dziennikarskiego w tym obszarze.

Konkurs ma na celu propagowanie czytelnictwa w środkach masowego przekazu oraz uświadamianie potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Kandydatów do nagrody PIK-owy Laur mogą zgłaszać: instytucje kultury, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a przede wszystkim czytelnicy.

Nagroda PIK-owy Laur przyznawana jest dziennikarzom, którzy prezentują wiedzę o książkach oraz promują kulturę czytelniczą w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny. Dbają też, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach za sprawą publikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych, materiałów zamieszczanych na portalach internetowych oraz akcji społecznych, które wpływają na wzrost zainteresowania książkami.

Wskazano trzy kategorie, w których przyznawane są nagrody: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych” i „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w Internecie”. W ramach konkursu przewidziano ponadto nagrodę specjalną, jako szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesłać do 31 lipca 2019 drogą elektroniczną: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby i/lub nazwę programu zgłaszanych do nagrody;

- uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności indywidualnej, względnie programu;

- dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy.

 Ogłoszenie wyników 11. edycji konkursu PIK-owy Laur odbędzie się podczas Festiwalu Conrada

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.