Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.06.2017 - 20.06.2017
Added on: 30.03.2017

Inteligenckie rozrachunki lat 1914–1921

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Kontynuując tradycję spotkań naukowych poświęconych fenomenowi literatury i kultury lat I wojny światowej, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji z tego cyklu, zatytułowanej Inteligenckie rozrachunki lat 1914–1921, którą w dniach 19–20 czerwca 2017 roku organizuje Katedra Modernizmu Polskiego Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Tym razem chcemy ją poświęcić różnego rodzaju inteligenckim dyskursom prowadzonym zarówno w powstającej wówczas literaturze, jak i publicystyce i krytyce literackiej, w przełomowych dla polskiej kultury i historii latach I wojny światowej (do których chcemy włączyć również czas kształtowania się granic II Rzeczypospolitej).

W świetle tezy, którą postawił Zdzisław Dębicki, pisząc w szkicu  „Kryzys inteligencji polskiej" (1918), że inteligencja polska, którą naznaczyło wojenne doświadczenie, „stanęła wobec niego oszołomiona”, gdyż „żadnej zdecydowanej orientacji, żadnego programu, zbudowanego na trwałych i mocnych podstawach, nie miała”, warto zastanowić się nad problemem inteligenckiej tożsamości w latach konfrontacji zbrojnej oraz okresie tworzenia się niepodległego państwa polskiego. Ponadstuletni podział kraju na trzy odrębne organizmy kulturowe i ekonomiczne, podział owocujący w latach wojny trzema orientacjami politycznymi, w sytuacji konfliktu mocarstw zaborczych i wypływających z niego nadziei na zjednoczenie polskich ziem tworzył obszar licznych wyzwań, wśród których jednym z najistotniejszych stawało się wypracowanie wspólnej płaszczyzny ideowej i społecznej identyfikacji dla polskiego inteligenta. Utrwalanie i jednoczesne weryfikowanie inteligenckiego etosu, wszystkie przewartościowania w obrębie inteligenckiej świadomości, a także – co niezwykle istotne – dokonywana z ich perspektyw ocena wojennych realiów i kształtujących ją mechanizmów, stały się integralną częścią przemian tego czasu, których uchwycenie i opisanie jest tak bardzo ważne dla określenia procesów tożsamościowych na progu II Rzeczypospolitej.

Podczas spotkania proponujemy dyskusję na temat następujących zagadnień:
  • wojenne rozważania o historii, roli i zadaniach inteligencji (inteligencki etos tworzony w perspektywie wojny światowej),
  • inteligencka autorefleksja w pamiętnikach i wspomnieniach wojennych,
  • wojenne projekty kulturowe i literackie jako obszar ujawniania się inteligenckiej tożsamości,
  • wojenne losy inteligentów (w tym żołnierska biografia inteligenta) jako doświadczenie tożsamościowe,
  • inteligencki etos wobec różnic politycznych (orientacji politycznych),
  • inteligenccy bohaterowie wojennej prozy – głos w dyskusji na temat inteligenckiego etosu,
  • instytucje inteligenckiej tożsamości w wojennej refleksji (np. Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie itd.).

Na zgłoszenia oczekujemy do 10 maja 2017 r. Prosimy kierować je na adres katedramodernizmupolskiego@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W pierwszym dniu konferencji zapraszamy na uroczystą kolację. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 min. Materiały zostaną opublikowane w księdze pokonferencyjnej, która ukaże się jako trzeci tom w serii  „Modernistyczne przełomy".

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

mgr Joanna Niewiarowska (sekretarz konferencji)

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.