Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2016 - 10.05.2016
Added on: 16.03.2016

Kazanie wobec literatury - dawniej i dzisiaj

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Katedra Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję Kazanie wobec literatury - dawniej i dzisiaj.

Celem konferencji jest zbadanie relacji między kazaniem a literaturą (literackością). Będzie ona miała charakter interdyscyplinarny. Realizując zakreślony tematem problem, wkroczymy na teren literaturoznawstwa, językoznawstwa, retoryki, psychologii twórczości, a także teologii pastoralnej (zwłaszcza homiletyki). Sięgniemy do teorii literatury oraz do badań językoznawców zajmujących się językiem religijnym. Chcemy zbadać, na ile kazania – dawne i współczesne – mają walory dzieła literackiego, co jest nośnikiem ich literackości. Interesuje nas kazanie w odniesieniu do  systemu językowego, gatunku, komunikacji i kultury literackiej, publiczności, a także w szerszym kontekście kulturowym. Pragniemy wejść na teren socjologii literatury i odbioru dzieła literackiego oraz jego ontologii i aksjologii. Ponadto warto zastanowić się nad dialogowością i ideologią przekazów kaznodziejskich.

Przewidujemy dwa dni konferencyjnych obrad. W ich programie znajdzie się też czas na panel dyskusyjny.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do uczelni wyższych w Polsce (także do seminariów duchownych) oraz do wybranych ośrodków naukowych za granicą – między innymi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Słowacji.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prosimy, by deklarację o udziale w konferencji – wraz z propozycją tematu – przesłać na adres jej sekretarza do końca lutego 2016 roku. Ułatwiamy rezerwację noclegu. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (wyżywienie, bankiet, recenzowana książka pokonferencyjna). Informacje o rachunku, na który należy dokonać opłaty, terminie wpłat, a także  szczegółowym programie konferencji zostaną przesłane wraz z zawiadomieniem o akceptacji referatu.

Organizatorzy:
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak                              
ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora
mgr Jakub Jurkowski – sekretarz konferencji

adres kontaktowy:  kazaniewobecliteratury@gmail.com

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.