Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.06.2017
Added on: 17.03.2017

Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne / VIII konferencja językoznawcza z cyklu "Wokół słów i znaczeń"

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję "Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne", która odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

Jest to VIII konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, organizowana w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora.

Temat szczegółowy VIII konferencji związany jest z najważniejszym kręgiem zainteresowań naukowych Profesora Krei – słowotwórstwem – i brzmi: „Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne”. Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk słowotwórczych dotyczących wyrazów pospolitych i nazw własnych we współczesnym języku polskim oraz w jego historii, a także w innych językach słowiańskich.

Organizatorzy zachęcają do podjęcia przede wszystkim następujących zagadnień związanych z tą tematyką:

  • metodologia badań nad derywatami od wyrazów pospolitych i od nazw własnych,
  • opis wybranego typu słowotwórczego i/lub kategorii słowotwórczej i/lub gniazda słowotwórczego i/lub techniki słowotwórczej itp. nazw własnych, derywatów od nazw własnych lub wyrazów pospolitych,
  • derywaty od nazw własnych w systemie językowym i w tekstach, zwłaszcza w literaturze i mediach,
  • słowotwórcze środki perswazyjne wśród derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • kultura języka i ortografia wobec derywatów od nazw własnych i od wyrazów pospolitych,
  • potencjał słowotwórczy nazw własnych,
  • derywaty od nazw własnych i wyrazów pospolitych w najnowszej polszczyźnie,
  • derywaty wyrażające stosunki pokrewieństwa w historii języka polskiego, w gwarach i/lub we współczesnej polszczyźnie,
  • derywaty od nazw własnych i/lub od wyrazów pospolitych w przekładzie,
  • związki między derywatami od nazw własnych i od wyrazów pospolitych w historii języka.

Zgłoszenia tematów referatów (około 20-minutowych) przyjmowane będą do  15 kwietnia 2017 r. na formularzu (w załączniku) wysłanym pocztą na adres: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk-Oliwa lub pocztą elektroniczną na adres: zwjp@ug.edu.pl

Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (w cenę tę wliczone są wydatki organizacyjne, obiad, a także poczęstunek w przerwach w trakcie obrad; część opłaty zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydania książki pokonferencyjnej). Organizatorzy nie zapewniają w tym roku noclegów.

Przewidywana jest publikacja referatów w postaci siążkowej.

Information

Application deadline for speakers:
15.04.2017 21:30
Added on:
17 March 2017; 21:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 March 2017; 21:26 (Mariola Wilczak)

See also

01.03.2016

Nasz język ojczysty: stan i współczesne tendencje rozwojowe

 

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

19.04.2017

Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze

Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze (18−20 października 2017).

30.03.2016

Ścieżkami Pisarzy: Kraków zmitologizowany / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie polskich oraz europejskich wyobrażeń kulturowych. Mitologizacji poddano nie tylko historyczne początki grodu Kraka, jego poszczególne obszary, obiekty oraz bohaterów literackich czy legendarnych, ale też jego późniejsze dzieje i rozwój. Mity krakowskie są wielodyskursywną siatką, która na poziomie symbolicznym oplata miasto i otwiera przed nim nowe formy egzystencji. Ich oddziaływanie od niepamiętnych czasów skłaniało artystów, pisarzy i ludzi kultury do podejmowania z nimi dyskusji, która często prowadziła do demitologizacji poszczególnych aspektów ustrukturyzowanych już wyobrażeń.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.